§ 1 Hjemmel 

Med hjemmel i lov av 17. juni 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæring §§ 2-9, 2-10, 9a-1 og 9a-4, og forskrift for opplæringsloven §§ 3-5, 3-6 og 3-7, fastsettes forskrift om felles ordensreglement for grunnskolen i Marker kommune. 

 

§ 2 Formål 

Markerskolen skal være preget av kvalitet, omsorg, respekt, samarbeid, trivsel og medansvar. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og for å sikre at skolesamfunnet skal være en lærings – og arbeidsplass der alle trives. Ordensreglementet danner grunnlag for vurdering av orden og oppførsel. 

 

§ 3 Virkeområde 

Ordensreglementet omfatter grunnskolen. Reglementet kan ikke fravikes. I tillegg kan Marker skole lage utfyllende trivselsregler tilpasset skolens behov. Rektor fastsetter disse etter høring i skolens organer. 

Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter, herunder også ved aktiviteter på nett og sosiale medier, i skolens regi. Ordensreglementet gjelder også skoleveien. Reglementet kan også komme til anvendelse da skolen ikke har ansvaret for elevene, forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen og læringsmiljøet. 

 

§ 4 Vurdering av elevens orden og oppførsel 

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette reglement samt utfyllende trivselsregler tilpasset barne- og ungdomstrinnet.  

Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder spesielt grovt brudd på reglementet. 

 

§ 5 Regler for orden 

Elevene skal 

-     møte presist 

 • møte forberedt til opplæringen 

 • ha med nødvendig utstyr 

 • gjøre arbeidet til rett tid og overholde frister 

 • holde orden 

 

§ 6 Regler for oppførsel 

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder 

 • være til stede i opplæringen 

 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, seksuell orientering m.m. 

 • bidra til et godt læringsmiljø 

 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte 

 • følge skolens regler for melding av fravær 

 • ta godt vare på skolens eiendeler 

 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr 

 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr 

 

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres 

 • å mobbe 

 • å utøve eller true med fysisk vold 

 • å fuske eller forsøke å fuske 

 • å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler 

 • å bruke tobakk/snus 

 • å ha med og/eller benytte farlige gjenstander, med mindre dette er avtalt med lærer 

 

§ 7 Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel 

Følgende sanksjoner kan benyttes ved brudd på reglene for orden og oppførsel: 

 1. Muntlig irettesettelse 

 1. Anmerkning 

 1. Samtale med lærer eventuelt rektor. 

 1. Muntlig melding til foreldre / foresatte. 

 1. Skriftlig melding til foreldre / foresatte. 

 1. Pålegg om å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler. 

 1. Avtale om å møte utenom ordinær undervisningstid (tidlig oppmøte/sen avslutning). 

 1. Møte med foresatte, lærer og rektor. 

 1. Ved juks eller forsøk på juks i forbindelse med skolearbeid, fastsetter rektor at arbeidet annulleres og / eller benytter andre nevnte sanksjoner. 

 1. Bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen (Oppl.l. §2-10) 

 1. Bortvisning fra undervisingen inntil tre dagen på 8.-10.trinn (Oppl.l. § 2-10) 

 1.  Midlertidig eller permanent endring av gruppetilhørighet. Foresatte informeres. 

 1.  Individuelt undervisningsopplegg. 

 1. Beslaglegge mobiltelefoner o.a. utstyr for resten av dagen ved ulovlig bruk av dette 

 1. Beslaglegge farlige gjenstander 

 

Fysisk refsing og kollektive sanksjoner er ikke tillatt. Skolen har rett til å lage regler og ordenstiltak som skal løse problem med dårlig oppførsel. 

Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner. Se http://barneombudet.no/dine-rettigheter/pa-skolen/orden-og-oppforsel/kollektiv-straff/ for eksempel. 

 

 

 

 

 

§ 8 Anmeldelse av straffbare forhold 

Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, kan skolen be om politiets bistand til å gjennomføre kontroll eller andre tiltak. Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. 

 

 

§ 9 Erstatningsansvar 

Ved skade eller skadeverk på skolen eiendom eller utstyr kan eleven og /eller elevens foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell. 

 

§ 10 Saksbehandling ved bruk av sanksjoner 

Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler: 

 • Skolen sørger for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag 

 • Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen 

 • Avgjørelsen skal begrunnes 

 • Før avgjørelse om bortvisning blir fattet, skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak 

 • I alvorlige saker skal mindreåriges foresatte varsles så langt det er mulig   

 • Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens § 2-9, samt saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, herunder kap. III – kap. VI enkeltvedtak. 

 

§ 11 Kunngjøring 

Reglementet for orden og oppførsel, både det kommunale og det lokale, gjøres kjent for elevene, foreldre / foresatte, skolens rådsorgan (SU/FAU) og ansatte hvert år ved skolens begynnelse og skal være synlig på skolen, skolens hjemmeside og kommunens hjemmeside.  

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. august 2017