Barneverntjenesten har ansvar og plikt til

* å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid

* å bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår.

 

Melding til barneverntjenesten

Alle kan melde sin bekymring om barn til barneverntjenesten

Alle offentlige personer har plikt til å melde bekymring når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling eller andre former for omsorgssvikt.

Meldinger til barneverntjenesten kan være henvendelser/søknader fra foreldre eller fra andre offentlige instanser eller privatpersoner.

Meldinger fra offentlig instanser skal være skriftlig.
Meldinger fra privatpersoner kan være skriftlig eller muntlig.

Meldinger kan drøftes anonymt.

Hjelpetiltak

Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien.

 

Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Fosterhjem

Barneverntjenesten har ansvar for å velge et fosterhjem som er egnet til å ivareta det enkelte barnets behov og skal godkjenne fosterhjemmet.

Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem.

Institusjon

Det finnes ulike årsaker til at noen barn og unge må bo på institusjon. Årsaken kan være at barnet eller den unge har atferdsutfordringer, sliter med rus, har manglende omsorg hjemme eller har foreldre som av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta omsorgen i kortere eller lengre perioder.

Ettervern

Ettervern er en mulighet for alle unge (18-25 år) som har hatt tiltak i barnevernet. Målsettingen med ettervern er at ungdommene skal få nødvendig hjelp og støtte i overgangsfasen til en selvstendig voksentilværelse.

Vil du bli...

Vil du bli støttekontakt?

Er du interessert i hva det vil si å være støttekontakt og ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt direkte med barnverntjenesten i kommunen.

 

Vil du være besøkshjem?

Det å være et besøkshjem handler om å inkludere barn i et vanlig familieliv. Arbeidet er lønnet og omfatter besøk av barnet eller ungdommen ca en helg i måneden. Det er av stor betydning at barna/ungdommene møter voksne i en stabil livssituasjon. 

Besøkshjemmet behøver ikke bestå av mange familiemedlemmer, man kan være godt kvalifisert om man bor alene. For at tilbudet skal være mest mulig stabilt for barnet eller ungdommen er det viktig at oppdraget varer over en viss tid, ett til to år. 

For å bli godkjent som besøkshjem, må dere levere politiattest. 

Ta kontakt med barnevernstjenesten i kommunen.

 

Vil du bli fosterhjem?

En vurdering og godkjenning av familien gjøres av statelig fosterhjemstjeneste eller av kommunens barneverntjeneste.

Det gjøres på følgende måte:

  • hjemmebesøk og samtaler
  • det blir skrevet en sosialrapport
  • det innhentes politi- og helseattester
  • relevant opplæring

Ta kontakt med barneverntjenesten i kommunen