Om ordningen

I 2024 har Bufdir prioritert søknader om prosjekter til lokal fritidskasse. Bakgrunnen for dette er budsjettforlik på Stortinget, som resulterte i at tilskuddsordningen ble styrket med 50 millioner kroner, slik at lokale fritidskasser kunne prioriteres.

 
Lokale fritidskasser skal gi målgruppen mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter, og kan benyttes til å dekke kostnader til deltageravgifter i faste organiserte fritidsaktiviteter, kostnader til utstyr og utgifter til cup/ leir. 


Aktivitetsguider og utstyrssentraler er andre aktivitetstyper som bidrar til at barn og unge kan delta i faste organiserte fritidsaktiviteter. Aktivitetsguider hjelper barn og unge å finne en vei inn i organiserte fritidsaktiviteter ved å være bindeledd mellom barn/ungdom og deres familier og aktivitetstilbyder. Utstyrssentraler legger til rette for at barn og unge kan låne nødvendig utstyr for å delta, og gjør på denne måten terskelen for deltakelse i fritidsaktiviteter lavere. 
 

Formål

Målet med tilskuddsordningen Fritidskassa er å legge til rette for at flere barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter.

Målgruppe

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som har behov for økonomisk støtte for å kunne delta i fritidsaktiviteter.

Hvem kan søke?

Organisasjoner, foreninger/lag, og andre aktører som driver fritidsaktivitet for barn og unge i Asker kommune. Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene. 

Kommunale tjenester på vegne av bruker og lag/forening. 

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om å dekke kostnader til utstyr, reise, cup, leir og/eller deltakeravgifter i faste, organiserte aktiviteter for enkelte barn i familier med økonomiske utfordringer. Deltakeravgifter omfatter både kontingent og treningsavgift. Det kan søkes om midler for ett år. Tilskuddsperioden er ett år fra vedtaksdato.
 

Det gis ikke tilskudd til:

  • lovpålagte tjenester, for eksempel finansiering av deltakeravgift ved Kulturskolen 
  • enkeltstående aktiviteter, for eksempel kino, bowling, inngang til svømmehall, treningssenter, sommerskole eller lignende, da dette ikke regnes som faste, organiserte fritidsaktiviteter 
  • lønn/administrasjon  
     

Krav til dokumentasjon

Foresatte og organisasjon/forening i dialog. Dersom foreldre ikke klarer å betjene kontingent/medlemskap kan klubben etter dialog og samtale rundt familiens økonomi tilby å søke Fritidsstipend. Dette er en tillitsbasert.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende. Det kan forventes svar innen tre uker etter søknaden er sendt.