Søknad om avkjørselstillatelse eller utvidelse av tillatelsen

Søknaden skal beskrive nåværende forhold og tiltaket det søkes tillatelse for.
Situasjonskart:

•Et situasjonskart i M 1:250 eller 1:500
•Skal vise avkjørselen med påtegnede frisiktlinjer fra avkjørselen og ut på kommunal vei:
 

Klikk for stort bilde
 
 
 

 

 

 

 

Frisiktlinjene viser på kartet sikten for en avkjørsel til en vei, etter kravene til en 30 km/t vei. 4m (L2) fra kant av kommunal vei skal det være mulig å se 20m i begge retninger langs veien. Det skal ikke være sikthinder over 50cm i høyde. Kravene finnes i Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming.

Siktlinjer og avstand fra vei i avkjørselen skal målsettes på kartet/planen

Beskrivelse avkjørselsforholdene, for eksempel:

Antall brukere/boenheter

Stigningsforhold

Bredde på avkjørsel

Snuplassmuligheter på egen grunn

Søknaden sendes til Marker kommune, Teknisk.

Les veglova