Innskjerpede krav for anmodning om utbetaling fra skogfond.

Det er nå skjerpet inn på kravene for anmodning om utbetaling fra skogfond. Dersom du sender anmodningen direkte til kommunen, og ikke elektronisk via din skogfondkonto, skal du fylle ut vedlagte skjema og levere dette sammen med regningene du ønsker refundert.

Skjema finner du HER 

Hva skogfond kan brukes til

  • skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
  • nybygging og ombygging av skogsbilveier, samt ombygging av velteplasser
  • nedlikehold av skogsbilveier og velteplasser
  • miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
  • skogbruksplanlegging
  • bioenergianlegg og –utstyr for varmeleveranse
  • forsikring av skog
  • kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
  • oppmerking av eiendomsgrenser i forbindelse med jordskifte

Når du bruker penger fra skogfondet til investering i skogen er det kun 15 % av beløpet som blir beskattet. Utbetaling av skogfondsmidler gjøres ved at du kontakter kommunen, eller registrerer tiltaket gjennom Altinn. Begge metodene krever at du må dokumentere utgiftene. Din skogfondssaldo kan du sjekke via Altinn, eller på Landbruksdirektoratet.no, der du også finner mer informasjon om ordningen.