• Vurdering og kartlegging av fysisk funksjon, spesielt i forhold til dagliglivets aktiviteter.
  • Opptrening og behandling i hjemmet i en avgrenset periode.
  • Råd og veiledning til bruker, pårørende og andre involverte.
  • Forebyggende og helsefremmende tiltak.
  • Veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling.
  • Tverrfaglige vurderinger
  • Gruppetrening.

 

Søknadsprosess

Alle henvisninger prioriteres etter en fastsatt prioriteringsnøkkel, og på bakgrunn av prioritet settes man på venteliste.  TIlbud gis ut i fra vurdering om behov og forventet effekt av tiltaket.  Vi vil ta kontakt med deg så snart vi har kapasitet.