Kommunalt vann og avløp

Eiendommer tilknyttet kommunalt vann og/eller kommunalt avløp betaler forbruksgebyr og abonnementsgebyr årlig. Forbruket måles gjennom fjernavlest vannmåler installert på din eiendom. Gebyrene skal dekke kostnadene kommunen har med produksjon og distribusjon av vann og rensing og bortledning av avløpsvann. 

Årsavregning kommunalt vann og avløp

Du betaler forskudd for vannforbruket på eiendommen gjennom et år. Årsavregning og oppgjør for et års vannforbruk gjøres i januar året etter. Oppgjørsvarene for fjoråret ser slik ut på den første fakturaen året etter:

  • Vanngebyr måler = Fjorårets faktiske forbruk
  • Avløpsgebyr måler = Fjorårets faktiske forbruk
  • Fradrag A-konto vann = Allerede innbetalt forskudd for i fjor
  • Fradrag A-konto avløp = Allerede innbetalt forskudd for i fjor

Dersom grunnlaget (antall m3) på disse varene er tilnærmet like, går oppgjøret omtrent i null. Dersom du har betalt for mye i forskudd, vil du få tilbake penger ved den første fakturaen året etter. Dersom du har betalt for lite i forskudd må du dessverre betale inn det som er betalt for lite ved første forfall.
Det beregnes samtidig nytt forskudd for det kommende året basert på fjorårets forbruk.

Dersom du nylig har overtatt eiendommen, eller det er andre endringer som kan påvirke vannforbruket ditt, kan du ta kontakt med oss, så ser vi på om forskuddet bør endres. Vi kan endre forskuddet fra neste termin.

Feiing og brannforebyggende tilsyn

Eiendommer med bygning som har skorstein og ildsted skal ha feiing og brannforebyggende tilsyn. Gebyret er vedtatt å være et årlig gebyr som skal dekke kostnadene med feiingen og tilsynet.

Det årlige gebyret faktureres i 12. terminer sammen med øvrige kommunale eiendomsgebyrer, uavhengig av når det utføres feiing og tilsyn på din eiendom.

Ved spørsmål om tidspunkt for feiing og brannforebyggende tilsyn eller andre detaljer om dette, ta kontakt med Indre Østfold Brann og Redning IKS. Kontaktinformasjon finner du på deres nettside her: Hjem - Indre Østfold brann og redning IKS (iobr.no)

Det kan søkes om fritak fra gebyret dersom ildsted kobles fra eller skorstein blendes. Det må da sendes inn en søknad om fritak med dokumentasjon på hva som er utført. Søknaden sendes til kommunen.

Slamtømming

Dersom du eier bygning som er tilknyttet et privat avløpsanlegg må du betale for tømming av slam fra avløpsanlegget.

Alle private avløpsanlegg har tvungen tømming av slam i henhold til Forskrift om tvungen tømming av slam fra private avløpsanlegg, Marker kommune, Østfold. Dersom anlegget har behov for slamtømming før beregnet dato for neste tvungen slamtømming, må du som eier bestille ekstra tømming. Dato for neste tvungen tømming vil da flyttes et, to eller tre år frem i tid fra datoen for tømmingen som er bestilt ekstra. Hvor mange år den flyttes frem er avhengig av frekvensen som er angitt for ditt anlegg i henhold til Forskrift om tvungen tømming av slam fra private avløpsanlegg, Marker kommune, Østfold § 7. Dersom du lurer på når beregnet dato for neste tvungen slamtømming er, ta kontakt med oss.

Det betales årlig gebyr for slamtømming basert på volumet på slamtanken til ditt anlegg. Det årlige gebyret fordeles på alle terminer i året, uavhengig av når slamtømmingen utføres i det året slamtømming skjer. Dersom du har et anlegg som ikke har tvungen tømming av slam årlig, vil det være årlig gebyr i det året tvungen tømming er beregnet til. I året for tvungen tømming vil det årlige gebyret fordeles på alle terminer, og den første slamtømmingen dekkes av dette gebyret. Ved øvrige slamtømminger påløper det et engangsgebyr for tømmingen i henhold til vedtatte gebyrsatser.

Kontrollgebyr privat avløpsanlegg

Kommunen har vedtatt at gebyr for kontroll av privat avløpsanlegg skal være et årsgebyr. Det årlige gebyret faktureres i 12. terminer, uavhengig av når det utføres tilsyn på din eiendom.

Gebyret skal blant annet dekke kostnader med:

  • Tilsyn med anlegg – planlegging, gjennomføring, etterarbeid og videre oppfølging
  • Kontroll og oppfølging av anlegg i forbindelse med slamtømming
  • Gjennomgang av eldre anlegg og utarbeidelse av planer for oppfølging av disse anleggene
  • Oppfølging av servicerapporter
  • Oppdatering av databaser
  • Rapportering til nasjonale myndigheter

Eiendomsskatt

Kommunestyret har vedtatt at det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen i henhold til eiendomsskatteloven § 3 bokstav a.
Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommene er satt til 7 promille av gjeldende takstverdier. Skattesatsene differensieres med hjemmel i eiendomsskatteloven § 12 bokstav a.
For boliger og fritidseiendommer er satsen satt til 3 promille av gjeldende takstverdier.

For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag dersom dette er beregnet for boligen.

Renovasjon

Kommunen er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall. Gebyret for renovasjon skal dekke kostnader med innsamlingen.

Faktura for renovasjon kommer direkte fra Indre Østfold Renovasjon IKS.

Ved spørsmål om faktura eller fritak fra gebyret ta kontakt med Indre Østfold Renovasjon IKS. Mer informasjon og kontaktinformasjon finner du her: Hjem - Nyheter - Indre Østfold Renovasjon (iorenovasjon.no)

Fakturamottaker og eiendomsoverdragelse

Kommunen fakturerer den, eller en av de, som står som hjemmelshaver(eier) av eiendommen på det tidspunktet vi fakturerer.  

Ved eiendomsoverdragelse må dere selv ordne med oppgjør og avregning av kommunale eiendomsgebyrer mellom tidligere og ny eier.

Ta kontakt med oss dersom eiendommen har flere eiere, og dere ønsker at fakturamottaker skal være en av de andre eierne.

E-faktura og avtalegiro

Du oppretter e-faktura eller avtalegiro selv i din nettbank. 

Priser

Gebyrets størrelse vedtas av kommunestyret for hvert år. Vedtatte gebyrsatser finner du her: Priser og gebyrer - Marker kommune