Ståltanker skal tømmes, rengjøres og graves opp.

GUP-tanker skal tømmes og graves opp evt. fylles med singel.
Tømmpunkt skal blomberes/stenges.

 

Beskrivelse

Som grunneier står du ansvarlig for at oljetank på egen eiendom til enhver tid er i betryggende stand. Senest en måned før en oljetank graves ned, skal du gi skriftlig melding til kommunen om

  • tankens størrelse 
  • konstruksjon 
  • korrosjonsbeskyttelse 
  • alder 
  • kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned på eiendommen

Det skal utføres periodisk kontroll av oljetanken og kontrollhyppigheten avhenger av tanktype. Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendes til kommunen. Tanker som permanent tas ut av bruk skal normalt tømmes, graves opp og leveres til godkjent mottak. Melding om dette skal sendes kommunen. Nedgravde oljetanker representerer en stadig større kilde til forurensning av grunn og vassdrag og kan være til skade for både helsen og miljøet.

Det kan bli forbudt å fyre med fossilt brennstoff i 2020.

 

Målgruppe

Huseiere/grunneiere

 

Kriterier/vilkår

Oljetanken er nedgravd til under bakkenivå og ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig.

 

Lover

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff ...
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 Plikt til å unngå forurensning
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 1 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker
 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken. De kan gi deg informasjon om firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank. Du kan også søke på "gule sider" på Internett etter firmaer under oljevern eller farlig avfall. 

Oljekjelen/-kaminen med en fornybar varmekilde. Du finner mer informasjon på Enova sine nettsider.