Beregning av eiendomsskatt

Marker kommune bruker formuesverdi på boliger fra Skatteetaten til å beregne grunnlag for eiendomsskatt. 

Eiendomsskatt på boliger som beregnes ut fra boligens formuesgrunnlag er basert på innrapporterte opplysninger fra boligeieren selv. Disse opplysningene omfatter P-rom/Boareal og boligens byggeår. Boliger med formuesgrunnlag er alle boliger unntatt våningshus, kårboliger, fritidsboliger og leiligheter i bygninger for annet formål. Formuesverdien som du finner på skattemeldingen din, er 25% av den beregnet markedsverdien for eiendommen din. 

Dersom du er uenig i formuesverdien og mener at markedsverdien på boligen din er feil, skal du derfor henvende deg til Skatteetaten og ikke til kommunen. 

 

Du kan endre selv

Det enkleste er ofte å gjøre dette ved å logge inn via Skatteetatens hjemmesider og foreta nødvendige endringer der på egenhånd. 

Følg denne lenken for mer informasjon om hvordan du kan endre formuesverdien av egen bolig:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/egen-bolig-primarbolig/endre-formuesverdien/

 

Husk at taksten for årets eiendomsskatt er basert på siste mottatte skatteoppgjør og at det er den som må korrigeres for at eiendomsskatten skal endres. 

https://www.skatteetaten.no/skjema/endringsmelding/

 

Når endringen er godkjent av Skatteetaten får kommunen beskjed om dette via neste månedlige oppdatering og vil korrigere taksten og eiendomsskatten din.

Betaling

Eiendomsskatten for 2024 skal betales i tolv terminer, jf. Esktl § 25 første ledd. Eiendomsskatt faktureres sammen med andre kommunalegebyrer. Selv om det er klaget på eiendomsskatt skal faktura betales inntil klage er ferdigbehandlet. Dersom man få medhold vil innbetalt skatt bli refundert, eller eventuelt motregnet dersom det finnes annet utestående.

 

Sats
Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille av gjeldende takstverdier. Skattesatsene differensieres med hjemmel i eiendomsskatteloven § 12 bokstav a. Dette innebærer at satsen for boliger og fritidseiendommer settes til 3 promille av gjeldende takstverdier.

Fritak fra eiendomsskatt

For eiendomsskatteåret 2024 kan bygninger som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskattelova § 7 bokstav b etter søknad. Bygninger som hadde fritak etter § 7 b i 2023 får fritaket automatisk fornyet i 2024 uten behov for ny søknad. Boliger som ikke hadde fritak i 2023, men hvor man mener bør bli fritatt for eiendomsskatt basert på historisk verdi etter § 7 b i eiendomsskatteloven må søke.
 

Klageadgang

Eiere kan klage på taksten som danner grunnlag for skatt. Klagen må fremmes skriftlig og må inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor du mener at den fastsatte taksten er feil. Klagen må undertegnes. Eventuell klage sendes til: Marker kommune, Postboks 114, 1871 Ørje innen 28.02.2024.

Der kommunen får boligverdi fra Skatteetaten må klagen sendes dit. Mer informasjon om dokumentasjon av boligverdi og klagemuligheter finner du på www.skatteetaten.no. På kommunens nettsider finner du veileder for å endre dataene.

Relevante lenker

Lovdata - Eiendomsskatt