Kriterier for tildeling

 • Alle som driver et serveringssted som serverer alkoholholdig drikk, må ha skjenkebevilling. For å kunne få innvilget skjenkebevilling må virksomheten ha serveringsbevilling.
 • Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra byggesakskontoret - er påkrevet dokumentasjon.
 • Det kreves uklanderlig vandel, for bevillingshaver/styrer og stedfortreder.
 • Bevillingshaver skal utpeke en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
 • Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de krav som settes i alkoholloven (og serveringsloven).
 • Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering

Hvordan søke om skjenkebevilling

Søknad om salgsbevilling sendes inn på elektronisk skjema av den som søker bevillingen.

Søknad - Skjenkebevilling
Søknad om skjenkebevilling for lukket selskap (ambulerende)
Søknad om skjenkebevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Søknad om skjenkebevilling for endrede vilkår for èn enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)

Du må oppgi om du skal starte et nytt sted som ikke har bevilling eller om du skal overta og drive et eksisterende sted.

Behandling og klagemulighet?

 • Saksbehandlingstiden kan ta inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, Kemnerkontoret og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.
 •  
 • Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette.  Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Hvor mye koster det ?

 • Gebyrsatsen for lukkede arrangementer (som for eks. bryllup, jubileer) er for tiden kr 420,- pr arrangement
 • Enkeltanledning - (eks. åpne arrangement /festivaler) minstegebyr kr 5.800,-. Størrelsen på det endelige bevillngsgebyret avhenger av hvor mye alkohol som omsettes. Senest 14 dager etter arrangementet må det sendes inn omsetningsoppgave der det oppgis hvor mye alkohol som er solgt.