Når trenger du serveringsbevilling

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling. I noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling.

Vilkår for serveringsbevilling

 • Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.
 • Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • I noen tilfeller trenger vi en plantegning over serveringsarealet og en finansieringsplan. Da tar vi kontakt med deg.
 • Hvis det er et eierskifte må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

Bevilling skal gis dersom kravene i §§ 4 - 6, jf § 7 er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det uttilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives.

Hvordan søke om serveringsbevilling

Søknad - serveringsbevilling

Søknad om salgsbevilling sendes inn på elektronisk skjema av den som søker bevillingen.

Du må oppgi om du skal starte et nytt sted som ikke har bevilling eller om du skal overta og drive et eksisterende sted. 

Vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling

 • Dokumentasjon på at etablererprøven er bestått 
 • Firmaattest og utskrifter fra Brønnøysundregisteret 
 • - navn og adresse på den for hvis regning serveringsstedet skal drives. Dersom serveringsstedet drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om organisasjonsnummer og eiersammensetning,
 • - angivelse av det sted hvor servingsstedet skal drives,
 • - navn og adresse på daglig leder og personer som etter § 6 har vesentli innflytelse på virksomheten,
 • - dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner i henhold il § 5,
 • - skatteattest for den for hvis regning serveringsstedet skal drives
 •  

I tillegg kan kommunen, når vi finner det påkrevet, kreve fremlagt

 • Leiekontrakt
 • Finansieringsplan
 • Driftsbudsjett
 • Likviditetsbudsjett

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Søknaden blir sendt på høring til politiet, NAV og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.