Søknadsplikt

Dersom du ønsker å knytte deg til kommunal vann- eller avløpsledning eller gjøre endringer i ditt abonnement, må du søke kommunen om tillatelse. Her kan du sende inn søknad om sanitærabonnement og melding om endring: Skjema for sanitærabonnement og melding om endring

Arbeidene med å separere avløpsledningen (og legge ny vannledning) er søknadspliktige, i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a. Sammen med søknad om tillatelse til tiltak, skal skjema for sanitærabonnement leveres.

Når arbeidet er uført, skal rørlegger/entreprenør sende inn søknad om ferdigattest til kommunen. Papirene fylles ut av entreprenør/rørlegger, men tiltakshaver (som regel eier av eiendommen) må signere. Innmålingsdata og målsatt skisse skal ligge som vedlegg til denne søknaden. Stikkledningen anses ikke som separert før komplett dokumentasjon er godkjent av kommunen. 

Arbeidene med å separere kommunale avløpsledninger blir bekostet av Marker kommune. Resterende arbeider som må utføres på eiendommen for å oppnå full separering, må bekostes av huseier. For de eiendommene som ikke har husdrensskum i dag, og hvor dette er påkrevd, skal også denne bekostes av huseier.

Hvis flere eiendommer har felles stikkledning, er det ofte inngått avtaler om vedlikehold. Hvis avtalen er tinglyst, kan du finne dette hos Statens Kartverk. Eierne har normalt solidarisk ansvar for vedlikehold av felles stikkledning.

Saneringsarbeid

Det vil i tiden fremover foregå saneringsarbeider i Marker kommune. Dette gjøres for å skifte ut gamle rør med nye, pluss at vi skal separere spillvann og overvann. Kommunen står for utskifting av hovedledninger.

I sammenheng med dette, eller rett etterpå, vil det for mange abonnenter bli behov for å sanere sine stikkledninger. Kommunens rett til å kreve at eier separerer sin avløpsledning, går frem av forurensningsloven § 22 annet ledd. Pålegg må gjennomføres etter en nærmere fastsatt frist som står i brevet du får tilsendt fra kommunen. Dette må bekostes av den enkelte huseier.

Slik kan du gjøre det

Kommunen setter som regel av et nytt tilknytningspunkt for den private stikkledningen omtrent en meter ut av hovedgrøft. Eksisterende stikkledning vil bli tilknyttet grenrør for spillvann i påvente av at resterende del av stikkledningen separeres. Det er den enkelte eiers ansvar å sørge for at resten av stikkledningen separeres. 

• Avtal med entreprenør/rørlegger: Det er lurt å be om pristilbud fra flere entreprenører eller rørleggere. 
• Sjekk gamle rør. Dersom du har en gammel vannledning i samme grøft, bør denne skiftes ut samtidig. Er vannledningen av galvanisert stål, anbefaler vi deg uansett å skifte den ut da disse erfaringsmessig har begrenset levetid og bør skiftes ut før de ruster i stykker. 
• Har du septiktank/slamavskiller, skal denne kobles ut. Tanken må deretter tømmes og enten fylles igjen med egnede masser, eller graves opp og leveres til godkjent mottak. 
•Taknedløp og drenering: Det er ikke tillatt å føre takvann/overflatevann til det kommunale ledningsnettet. Drensvann kan ledes til stikkledning for overvann, men skal, før det ledes inn på det kommunale avløpsnettet, gå via en husdrenskum.
• Få tillatelse fra naboen. Hvis ledningene kommer til å berøre naboeiendommer eller bygninger, må du få tillatelse fra eieren. Tillatelsen må du få før arbeidet settes i gang. Rettighet til å ha ledninger liggende på naboens grunn, skal tinglyses hos Statens kartverk.