Avløp og slamtømming
Marker kommune bygget nytt renseanlegg på Bommen i 1975. Anlegget er et såkalt etterfellingsanlegg (biologisk-kjemisk). Opp gjennom årene har det blitt utbygd og modernisert slik at vi i dag har et relativt moderne renseanlegg med moderne styringssystem. Anlegget er dimensjonert for en organisk belastning tilsvarende 2000 p.e. (personekvivalenter). Tilknytningen i dag er 1850 p.e. inkl. industri.

Fra 70-tallet til i dag har det stadig vært utbygging og utbedring av ledningsnettet, slik at i dag er tilnærmet alle i Ørje sentrum tilknyttet ledningsnett som fører avløpet til renseanlegget.

Ledningsnettet er relativt komplisert oppbygd med 24 pumpestasjoner og 61 trykkavløpstasjoner, en blanding av separatsystem og fellessystem.Det eldre ledningsnettet består av tegl og betongrør, mens det i de siste år er brukt PVC-rør til spillvannsledningene.

Anlegget har septikkmottak, og det blir årlig tatt i mot ca. 3000 m3 slam fra slamavskillere og tette oppsamlingstanker.

Marker kommune har også et kloakkrenseanlegg ved Grensen. Dette anlegget renser avløpsvannet fra bebyggelsen ved riksgrensen. Anlegget er et såkalt simultanfellingsanlegg (biologisk og kjemisk i samme trinn). Ledningsnett, 2 pumpestasjoner og anlegg ble bygget i 1987. Anlegget er bygget for 350 p.e. Det er få abonnenter tilknyttet anlegget og en regner i dag med en belastning inn på anlegget tilsvarende 50. pe.
 

Slamtømming
Kommunen har for tiden etter anbudskonkurranse avtale med Slam og Spyle Service i Indre Østfold (SSIØ). Dersom du har behov for tømming utover årlig rodetømming, tar du direkte kontakt med SSIØ på telefon 69 89 71 30.
 

Status Bommen renseanlegg

Spillvann fra Ørje blir renset på Bommen Renseanlegg. Anlegget ble anlagt 1975 og har siden den gang hatt noen oppgraderinger. Renseanlegget er nå utdatert og klarer ikke overholde rensekravene. Det er derfor på tide å bygge et nytt renseanlegg.

Marker kommune fikk I 2003 utslipstillatelse på  4000pe. Pe er forkortelse for personekvalient og betyr mengden biologisk oksygenforbruk iløpet av et døgn. Dagens anlegg tar I mot rundt 2000 pe. Det nye anlegget vil kunne ta i mot maksimalt 2800 pe.


Konkurransegrunnlaget for "Nye Bommen renseanlegg" er utarbeidet i løpet av 2022 og ble lagt ut på DOFFIN i november. Ny frist for innlevering av tilbud er satt til 16 desember 2022.