Forsikring - kommuner og private

Forsikring – kommuner og private

Ordningen forvaltes av Norsk Naturskadepool.

De offentlige støtteordningene dekker kun naturskader som ikke kan forsikres gjennom vanlige forsikringsselskaper. De som er berørt av naturhendelser må derfor først sjekke hva forsikringen dekker. Norsk Naturskadepool har mer informasjon på sin hjemmeside.

Naturskade.no: Erstatningsordningene ved naturskade

Informasjon til statsforvalterne om ekstremværet "Hans", videreformidlet til kommunene 10.08.2023 (pdf)

Generell orientering til kommunene som er berørt av ekstremværet "Hans" 17.08.2023 (pdf)

 

Kontaktinformasjon

Epost: pool@finansnorge.no

Telefon: 23 28 42 00

Landbruksdirektoratet: Naturskadeerstatning - private

Det er skader på eiendom som ikke kan forsikres ved en alminnelig forsikringsordning, som kan erstattes gjennom den statlige naturskadeordningen hos Landbruksdirektoratet (fra direktoratets hjemmeside).

Hvem kan søke:

  • Alle privatpersoner kan søke erstatning hos naturskadeordningen
  • Private selskaper, sammenslutninger, stiftelser og veilag

Under følger kun kort informasjon om krav til innhold i søknad om Naturskadeerstatning, for mer informasjon gå til Landbruksdirektoratets hjemmeside,

Landbruksdirektoratet.no: Naturskadeerstatning etter «Hans».

Søknad må sendes på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet

I tillegg skal du legge ved:

  • bilder av skaden (hele skadeområdet)
  • enkelt kart der skadeområdet er merket
  • kostnadsoverslag fra entreprenør på reparasjon, eller eventuelt takst fra takstperson

Landbruksdirektoratet vil bestille takst i enkelte tilfeller.

Søknadsfrist er 3 måneder etter hendelsen. Vedlegg kan ettersendes i løpet av 3 måneders perioden.

Landbruksdirektoratet anbefaler alle å benytte den elektroniske løsningen som ligger på deres hjemmeside.

Landbruksdirektoratet.no: Naturskadeordningen

Landbruksdirektoratet anbefaler å benytte PC/Mac til søknadsskrivingen, da de har erfaring med at håndholdte enheter som notebook, ipad og mobiltelefoner har problemer med den digitale løsningen. Det er også åpning for å sende inn skriftlig søknad, men det må da påregnes lengre saksbehandlingstid.

Kontaktinformasjon Landbruksdirektoratet:

Landbruksdirektoratet: Produksjonssvikt - kun jordbruksforetak

Jordbruksforetak med vesentlig produksjonssvikt kan søke om tilskudd. Før du søker må du ha meldt fra om svikten til kommunen (fra direktoratets hjemmeside).

Søknaden må sendes på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Du skal legge ved dokumentasjon på 

  • skade og skadeårsak
  • avling i skadeår og gjennomsnittsperiode (gjennomsnittsperiode gjelder ikke vekstgruppe grovfôr i foretak med husdyr)

Det gis tilskudd kun til skader som skyldes klimatiske forhold.

Søknadsfrist: 31. oktober.

Tilskudd ved produksjonssvikt

Generelt for de to ordningene gjelder anbefaling fra Landbruksdirektoratet om å benytte PC/Mac til søknadsskrivingen, da de har erfaring med at håndholdte enheter som notebook, ipad og mobiltelefoner har problemer med den digitale løsningen. Det er også åpning for å sende inn skriftlig søknad, men det må da påregnes lengre saksbehandlingstid.

Kontaktinformasjon Landbruksdirektoratet: