Enova gir tilskudd til å investere i energitiltak i yrkesbygg. Støtteordningen er særlig relevant for bygninger som har et betydelig potensial for forbedring av energistandard, typisk eldre og/eller energikrevende bygg. 

Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 % av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner. Det er konkurranse om støttemidlene.

Søker skal sette et mål for hvor stor energiforbedring man skal oppnå i bygningene som omfattes av søknaden, med utgangspunkt i beregnet levert energi. Det vil si et mål for hvor mange kilowattimer det beregnede årlige energibehovet vil reduseres ved å gjennomføre energitiltak.

 

Krav og retningslinjer

Minstekravet for å kunne søke er mål om 20 % energiforbedring per bygg. Det er opp til søker å bestemme hvilke energitiltak man vil gjennomføre for å oppnå målet. Alle energitiltak som bidrar til å redusere beregnet levert energi kan støttes. Bygningene må være energimerket.

Dersom målet for energiforbedring som oppgis i søknaden ikke nås, vil støtten avkortes. Det er derfor viktig at dere rådfører dere med energirådgiver, energitjenesteleverandør eller annen energifaglig kompetanse for å sette et realistisk mål, og avgjøre hvilke energitiltak som må gjøres for å oppnå målet, før søknaden sendes til Enova. 

Ofte er det nyttig å gjennomføre en energikartlegging før investering i energitiltak. Enova har en egen støtteordning for energikartlegging.

 

Hvem kan få støtte?

Eiere og leietakere av yrkesbygg kan søke. Yrkesbygg vil si et bygg eller del av bygg som er offentlig eller privat eid og som ikke benyttes til boligformål.

Søker må være registrert med organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund.

Rådgivere og lignende kan bistå prosjekteier, men ikke stå som søker.

 

Hvilke kostnader kan støttes?

Støtten fra Enova kan dekke inntil 30%, og maksimalt 10 000 000 kr, av prosjektets kostnader. 

Det er konkurranse om Enovas støttemidler. Søknader prioriteres basert på søkt støttebeløp og mål for energiforbedring. 

Beskrivelse av hvilke kostnader Enova godkjenner finnes under overskriften «godkjente kostnader» i dokumentet «virkemiddel investeringsstøtte». 

Når prosjektet er gjennomført skal det leveres sluttrapport til Enova. Sluttrapporten skal inneholde prosjektregnskap med dokumentasjon av påløpte kostnader.

 

For mer informasjon og søknadsportal, se Enovas nettside

 

Søknadsfrist 2023:

  • 24. november kl. 12.00

Søknadsfrister 2024:

  • 26. januar kl. 12:00
  • 22. mars kl. 12:00
  • 24. mai kl. 12:00
  • 30. august kl. 12:00
  • 15. oktober kl. 12:00
  • 22. november kl. 12:00