Klikk på  Søk  og deretter  Vis alle  (se bilde) for å få opp alle vedtatte reguleringsplaner.

Image2.jpg


Reguleringsplaner utarbeides på bakgrunn av arealdelen i kommuneplanen. Denne beskriver hvor større bygge- og anleggsarbeider kan skje. Reguleringsplaner styrer bruk og vern av arealer innen kommunen.
 

Planlegginger styres av reglene i Plan- og bygningsloven.

Reguleringsplaner behandles av Plan og miljøutvalget og vedtas av Kommunestyret med endelig virkning dersom det ikke foreligger innsigelse til planen (fra fylkeskommune, nabokommune eller berørt statlig fagmyndighet).

Endelig vedtatt reguleringsplan er bindende for all arealbruk, fradeling, samt bygge- og anleggsvirksomhet innenfor planområdet.

Det er kommunen som er planmyndighet.