Eiendommer som skulle begynne å betale eiendomsskatt fra 2023 er også berørt da de ikke har fått utskrevet faktura i hele tatt. Dette berører eiendommer som er nybygde. Nye eiendommer som brukes til boligformål kan iht. vedtak i kommunestyret få fritak i inntil 3 år etter at boligen er tatt i bruk, mens hytter og andre bygg ikke omfattes av dette fritaket og skal betale fra når eiendommen tas i bruk.

Det er verdt å merke seg at skattelistene som ble lagt ut for offentlig ettersyn hadde riktig grunnlag for skatteåret 2023.

Korrigert faktura

Vi informerer om at denne feilen nå rettes på fakturaen for denne terminen. På fakturaen vil du se at fakturert eiendomsskatt gjelder for 1.1.2023 til og med denne terminen, og på en egen linje vil du finne det du allerede har betalt i eiendomsskatt så langt i år. Dette trekkes fra slik at du ikke betaler dobbelt. Du får også tilsendt en skatteseddel hvor det fremgår hva som er grunnlaget for eiendomsskatt for din eiendom for skatteåret 2023.

Adgang til retting

Reglene om retting av eiendomsskattevedtak står i eiendomsskatteloven § 17. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

Er det i strid med føresegnene i denne lova ikkje skrive ut eigedomsskatt, eller er det skrive ut feil skatt, kan utskrivingsvedtaka rettast i samsvar med dei skattesatsane og reglane som galdt for vedkomande år.

Når eigedomsskatt ikkje er skriven ut, eller er skriven ut med for låg sum av di taksten er feil, kan utskrivinga rettast berre så langt det følgjer av dei allmenne fristane i denne føresegna. Taksten kan likevel rettast for seinare skatteår utan omsyn til desse fristane.

Retten til å retta utskrivinga slik at det går ut over eigaren (skattytaren), er spilt om retten ikkje vert nytta innan 1. mars året etter utskrivinga. Har feilen samanheng med at eigaren har brote plikta til å gje opplysningar eller medverke til synfaring etter § 31, kan utskrivinga likevel rettast innan 3 år frå utgangen av skatteåret. Det same gjeld dersom det er skrive ut eigedomsskatt i strid med føresegnene i denne lova, eller er det skrive ut for høg skatt.

Når taksten byggjer på verdet som er satt ved fastsetjinga av formues- og inntektsskatt, skal utskrivinga rettast berre så langt fastsetjinga vert brigda etter skatteforvaltningsloven § 9-4, kapittel 12 eller kapittel 13. Fristane for retting etter skatteforvaltningsloven § 12-6 gjeld då tilsvarande for eigedomsskatten.

Eiendomsskatteloven åpner dermed for at eiendomsskatt for 2023 kan rettes innen 1.mars 2024 både dersom det ved feil ikke er blitt skrevet ut og dersom det er blitt skrevet ut på feil grunnlag.

Informasjonsbrev med ovenforstående informasjon er sendt til alle berørte eiendommer. Dersom du ikke har mottatt informasjonsbrev og det ikke er lagt inn korreksjon på din faktura så er du ikke berørt av dette.