I 2022 ble et betydelig tilretteleggingsarbeid gjennomført i fylket, og derfor ønsker Viken  fylkeskommune i 2023 å løfte fram nye prioriteringer i tilskuddsordningen:

 • Tiltak som er inkluderende i forhold til nye målgrupper og tiltak som ivaretar universell utforming.
   
 • Tiltak med overføringsverdi fra verdiskapingsarbeidet langs pilegrimsleden til andre historiske ferdselsårer.

I ordningen kan støtte til følgende søkes:

 • Infrastruktur:
  Du kan søke om tilskudd til bruer, klopper, kavler, trapper, merking, skilting, og annen utbedring av leden eller vandreruta. Du kan også søke om tilskudd til rasteplasser, benker, «melkeramper», vanntilgang, gapahuker og utedo/enkle toalettfasiliteter.
   
 • Overnatting:
  Tilskudd til herberger og vertshus knyttet til pilegrimsleden eller andre historiske ferdselsårer. Vi kan gi tilskudd til istandsetting, oppgradering og innkjøp av materiell. Tilskudd skal dekke utgifter som ikke dekkes av kulturminnefondet.
   
 • Åpne kirker:
  Menigheter og andre frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til å organisere tilbud om åpne kirker langs pilegrimsleden. Tilskuddet er ikke til løpende drift.
   
 • Formidling, produkter og arrangementer:
  Du/dere kan søke om penger til arrangementer, produkter, brosjyrer, guidebøker (i samarbeid med de regionale pilegrimsentra) og lignende

Årets utlysning har en ramme på 880 000 kr og støttes av Riksantikvaren (Post 77 Verdiskaping på kulturmiljøområdet).

Søknader behandles løpende fram til frist 1. august 2023.

Mer informasjon, digitalt søknadsskjema og retningslinjer finnes på Vikens nettsider.