Klima- og miljødepartementet har vedtatt forskrifter om tilskudd til kulturmiljøfeltet fra post 71. Mer informasjon om dette finnes på Riksantikvarens nettsider Tilskudd - Riksantikvaren. Der finner du også lenker til forskriftene. Dette er noen av de viktigste punktene:

  • Tilskuddet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av totalkostnaden i det enkelte prosjekt. Unntak fra dette må vurderes i lys av kulturmiljøets verdi, nytten av kulturmiljøet og om det foreligger et særlig stort vedlikeholdsansvar i forhold til nytten.
  • Det er forskriftsfestet en anledning for tilskuddsmottaker til å bruke en andel av tilskudd (10-15%) på prosjektledelse og prosjektoppfølging på tiltak det gis tilskudd til.

Vi anbefaler eiere som søker om tilskudd til større og flerårige prosjekter til å benytte muligheten som forskriften gir til å benytte deler av tilskuddet til prosjektledelse. Erfaringsmessig gir det bedre og mer effektiv gjennomføring av prosjektene dersom eier har en profesjonell prosjektleder som kan bidra med planlegging, dialog med håndverkere og fylkeskommunen samt følge opp istandsettingsarbeidet på stedet. 

 

Våre saksbehandlere kan bistå deg i søknadsprosessen: 

For kommende Østfold: Roar Murtnes, magnem@viken.no tlf.: 452 38 835

For kommende Buskerud, Jørn Jensen, jornje@viken.no; tlf.: 905 68 479

For kommende Akershus, inkludert Lunner og Jevnaker: Sissel Riibe, sisselri@viken.no, tlf.: 415 508 14

 

Viken fylkeskommune blir oppløst med virkning fra 1. januar 2024. Søknadene skal leveres til Viken via Digisak, men vil bli behandlet i de tre nye fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud.