Klima- og miljødepartementet har etablert en egen tilskuddsordning som skal bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir.  I henhold til «Regler om tilskudd til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold» § 3, skal bruken av tilskuddet være relatert til den særlige belastningen av å ha et ulverevir i kommunen. Konkrete tiltak i lokalsamfunnet som kommer innbyggerne direkte til gode og virker positive anses som konfliktdempende og er i kjerneområdet av bestemmelsen.

Marker kommune har fått tildelt kr. 958 000,-.

Marker kommune har vedtatt retningslinjer for tilskuddsordningen der berørte næringsinteresser, organisasjoner, privatpersoner eller kommunen kan søke om midler. Retningslinjene finner du her. Eksempler på tiltak; bekyttelse av husdyr og hunder, tilrettelegging for allmennheten, stirydding, innkjøp til skadefelling og lisensjakt, andre gode hensiktsmessige tiltak.

Søknad med beskrivelse av prosjektet og kosnadsoverslag/budsjett, tiltakets effekt,  se retningslinjene, sendes Marker kommune, Pb. 114, 1871 Ørje eller post@marker.kommune.no innen 1. februar.

Spørsmål kan rettes til miljøvernkonsulent Ann Kristin Halvosrud,telefon 454 06 753