Samarbeid for bedre tjenester

Marker kommune har etablert en felles kartleggingsprosess sammen med fire andre kommuner for å identifisere mulig samarbeid for bedre tjenester. Vårt mål er å levere så gode tjenester som mulig til innbyggerne våre de kommende årene.

Initiativet skal gjøre det mulig for kommunene å samarbeide om utviklingsoppgaver, (f.eks. Smarte samfunn), driftsoppgaver (f.eks. PPT) og stabsfunksjoner (f.eks. juridiske spørsmål).

Alle kommunene i Østfold ble invitert til å bli med, og nå har en gruppe på fem kommuner bestemt seg for å gå videre med samarbeidet. Disse er : Våler, Hvaler, Råde, Skiptvet og Marker

Hensikten med samarbeidet er å finne løsninger som bygger opp under kommunenes evne til å levere gode tjenester uavhengig av størrelsen på kommunen.

Alle kommunene har samarbeidsavtaler med omkringliggende kommuner pr i dag. Etablerte, velfungerende og økonomisk effektive avtaler (f.eks. Interkommunale samarbeidsavtaler) vil mest sannsynlig bestå, eventuelt at de blir revidert/fornyet/forlenget. Det nye samarbeidsinitiativet gir oss samtidig en anledning til å evaluere om aktive avtaler leverer etter hensikten og gir god effekt for pengene.

Marker kommune har tro på at vi skal finne flere områder hvor vi kan bli bedre ved å samarbeide med andre kommuner som ligner på oss selv. Ambisjonen er at tjenestene skal bli bedre selv om økonomien i kommunene stadig er under et større press.

I et seminar på Inspiria den 8. september var ledergrupper fra de fem samarbeidskommunene samlet. Erfaringene var gjennomgående at dette har lederne tro på, og at vi ser flere fordeler ved å etablere nettverk og økt samarbeid.

Så langt har vi sett mange mulige gevinster av samarbeidet:

  • Vi kan redusere sårbarhet der hvor det er små faglige miljøer

  • Vi kan øke kompetansen vår sammen

  • Vi kan jobbe sammen for å veie opp for sesongvariasjoner og økt press på tjenestene i en periode

  • Vi kan oppnå stordrift-fordeler

  • Vi kan skape økonomisk handlingsrom.

Utover i 2018 vil vi omsette disse mål og ambisjoner i praksis. Forankring med tillitsvalgte, politisk nivå og de ansatte planlegges som viktige steg i arbeidet videre.

Informasjon om konkrete tiltak blir oppdatert her.

Tips en venn Skriv ut