marker.kommune.no

Regnskap 2017

forside regnskap 2017

Marker kommune sitt driftsregnskap for 2017 viser et netto driftsresultat på 6,33 %.  Anbefalt fra TBU (Teknisk Beregningsutvalg) er 1,75 %. Overskuddet eller mindreforbruket er på ca. kr 8,2 mill.

Regnskapet er ikke revidert av Indre Østfold kommunerevisjon IKS, og det kan derfor komme endringer i resultatet. Endelig regnskap behandles før sommeren.

Hovedårsaken til det gode resultatet er at skatt- og annen inntektsvekst ble uvanlig sterk. Dette gjør at kommunesektoren som helhet har gode resultater i 2017. I overkant av kr 4,8 mill skyldes økte skatteinntekter for Marker kommune.

I tillegg kommer andre inntekter med kr 3,4 mill.

Marker kommune har vært ROBEK-kommune, og hadde i 2015 et disposisjonsfond på kr. 0,-. Disposisjonsfondet til Marker kommune pr 31 12 17 er på kr 27,8 mill. Dette er 9,34 % av brutto driftsinntekter. Dette er på linje med anbefalt nivå fra TBU.  For Marker kommune er det viktig å ha en slik driftsreserve mot sviktende inntekter og økende utgifter. Det gir Marker kommune det handlingsrommet og den tid som trengs for å tilpasse virkeligheten i en ny kommunestruktur og en sannsynlig vanskeligere økonomi i et nytt økonomisk inntektssystem.

Marker kommune kan med den plattform som er etablert og med fortsatt økonomisk forsiktighet, gå videre med sitt investeringsprogram som ble vedtatt i budsjett- og økonomiplan 2018-2021. Dette innebærer blant annet å bygge ny kommunal barnehage.

Tips en venn Skriv ut