Den nasjonale tilskuddsordningen mot lavinntektsfamilier har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Tilskuddsordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Les mer om tilskuddsordningen på Bufdirs nettsider.

Lag og foreninger i Marker kan søke på dette.