Informasjon om kriseledelsen

Marker kommune er fortsatt i etablert kriseledelse, og har møter hver onsdag kl 08.00, og ellers etter behov. Annenhver onsdag kl 08.30 avholdes møte i utvidet kriseledelse, der også øvrig ledelse, tillitsavalgte, verneombud og politikere deltar.

Den etablerte kriseledelsen består av:

 • ordfører
 • rådmann
 • kommunalsjefer​
 • virksomhetsleder omsorg
 • virksomhetsleder familie og helse
 • kommuneoverlege
 • tillitsvalgt

Eventuelle spørsmål om kriseledelsens arbeid kan rettes til beredskapskoordinator Vidar Østenby, vidar.ostenby@marker.kommune.no Tlf. +47 922 40 932

Informasjon 11.10.2020

Marker kommune kunne i går melde om at en person bosatt i Marker har testet positivt. I tillegg har en av de to som testet positivt og som er bosatt i Årjängs kommune, nærkontakter i Marker knyttet til skole og barnehage. Det er iverksatt tiltak i påvente at testresultat foreligger. En klasse og en avdeling er i foreløpig karantene, og derfor bedt om ikke å møte på skole og barnehage mandag. Mest trolig vil svarene foreligge i løpet av mandag. De aktuelle barna og deres familier oppfordres inntil da å begrense sosial omgang. Søsken og foresatte kan gå på jobb/skole/barnehage som vanlig. Foreldre er informert direkte om dette og vil få ytterligere informasjon så snart svaret på testene er klare. 

Informasjon 10.10.2020

Tre personer er nylig testet positivt på testsenteret på grensen. En av disse er bosatt i Marker, noe som gjør at det totalt antall smittede i Marker er 5.
På statistikken som gjengis i pressen vil det trolig stå 8, da det foreløpig medregnes også de som ikke er bosatt i Marker, men som testes positive på testsenteret.
 

Info til grensependlere som skal testes - 23.09.2020

Det er nå innført krav om hyppigere koronatesting for personer som jobber i Norge, og som bor i rødt land/region. Her er praktisk informasjon for arbeidspendlere som skal testes ofte.


Reglene om testing er fastsatt i covid19-forskriften som nylig ble oppdatert. Den kan du lese her. 

Forskriften gjør det klart at mange bedrifter nå må kunne dokumentere at deres ansatte er testet for koronaviruset jevnlig. Marker kommune tilrettelegger nå for dette.

Skjema Covid19 test for dagpendler iht. forskrift om smitteverntilak mv.. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) §6b 

Grensependlere.jpg

Det er også åpent på teststasjon natt til mandager kl. 22.00-08.00
Det er stor pågang søndager og mandag så ventetid må påberegnes. Hvis det lar seg gjøre er det fint hvis grensependlerne klarer å unngå søndag og mandag som testdag.

Informasjon 21.08.2020

Vi har idag gjennomgått våre innførte tiltak, og vi gjør på bakgrunn av endret smittepress en del endringer i disse:

 • Midlertidig besøksforbud ved Marker Bo- og servicesenter og tilknyttede omsorgsboliger videreføres til og med 30. august. 
 • Utleie av kommunale møtelokaler gjenopptas
 • Biblioteket åpnes igjen så snart det praktisk lar seg gjennomføre, også meråpent bibliotek
 • Lag og foreninger gis igjen mulighet til gjennomføre kamper, treninger, samlinger og arrangement uten lokal antallbegrensning
 • Kommunale treningsarenaer åpnes for bruk  

Marker kommune henstiller fortsatt sine ansatte og innbyggere til å begrense reiseaktivitet mest mulig.

 

Informasjon 12.08.2020

For å begrense muligheten for ytterligere smittespredning så innfører Marker kommune ytterligere tiltak:

 • Det innføres midlertidig besøksforbud ved Marker Bo- og servicesenter og tilknyttede omsorgsboliger
 • Testkapasitet styrkes ved at Marker kommune i tillegg til testing som skjer ved legevakten etablerer egen testing for utvalgte grupper
 • Utleie i kommunale møtelokaler opphører ut august
 • Biblioteket holdes stengt ut august, med gjeninnføring av tidligere låneordning
 • Lag og foreninger oppfordres til å avlyse alle kamper, samlinger, arrangementer i august som medfører reising over kommunegrense. Lokale arrangement, treninger og øvelser kan gjennomføres med inntil 20 deltakere
 • Sommerstenging av Markerhallen og gymsalen på Marker skole videreføres ut august  
 • Marker kommune henstiller til ansatte og innbyggere om minst mulig reiseaktivitet

 

Informasjon 11.08.2020

Etter svært lang tid uten nye smittetilfeller har vi nå fått registrert smitte på nytt også i Marker. Som i andre kommuner er smitten vanskeligere å kartlegge enn tidligere, og det er et ganske stort antall som kan ha vært i nærkontakt med vedkommende. Alle disse er kontaktet og gitt karantene. 

Regler for smittekarantene – andre nærkontakter

 • Ikke gå på jobb eller skole
 • Ikke foreta lengre reiser innenlands eller reiser utenlands
 • Ikke ta offentlig transport
 • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer

Du skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker, apotek og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde nok avstand (det vil si minst én meter) til andre og unngå kø.

Du kan gå tur ute, men holde god avstand til andre.

Det er viktig at du følger med på om du utvikler symptomer. Dersom du utvikler feber eller luftveissymptomer, skal du holde deg hjemme.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du eventuelt selv utvikler symptomer.

Du skal testes to ganger, helst på dag 3 og dag 7 etter at du var utsatt for mulig smitte. Karantenetid er 10 dager uansett testresultat.

Informasjon 10.08.2020

Kriseledelsen har i dag hatt et ekstraordinært møte på bakgrunn av situasjonen i Indre Østfold. Vi innførte før helgen en rekke nye tiltak, og disse videreføres. I tillegg skal alle ansatte i skole og barnehage testes. Vi vil videre gjøre en innsats for å komme i dialog med ungdommen for å få redusert omfanget av uorganiserte sosiale aktiviteter som medfører risiko.
Kommunens eget arrangement Sommerfest ved Helgetjern utsettes. Vi oppfordrer alle til å utvise stor grad av forsiktighet og opprettholde fokuset på avstand og hygiene. 

Informasjon 07.08.2020

Marker kommune har følgende smitteverntiltak innført fra dags dato

Helse og omsorg:

(MBSS, hjemmetjenesten, psykisk helse, utviklingshemmede, helsestasjon, legekontor, fysioterapeut og ergoterapeut).

 1. Det er anbefalt at alle som jobber tett på pasient benytter munnbind i jobben. Dette for å beskytte pasienter, men også for å redusere smittefaren mellom ansatte. Dette gjelder også helsestasjonen og kommunale og private fysioterapeuter. Munnbind er ikke nødvendig om det er mulig å holde avstand på over en meter.

 2. Helsepersonell oppfordres til å unngå unødvendige reiser til utlandet og til å utvise spesiell forsiktighet i sosiale sammenhenger.
 3. Helsepersonell som reiser på ferie til utlandet må, uansett smittesituasjon i vedkommende land, teste seg før man begynner på jobb igjen. Med ferie menes med opphold hvor man har hatt kontakt med mange utenfor egen familie. Reise til hytte hvor man treffer en begrenset mengde mennesker unntas fra kravet.
 4. Tiltak ved besøk på MBSS fra pårørende opprettholdes, og de gjeldende regler for karantene for pårørende som har reist til utlandet inkl. Sverige.
 5. Pasienter skal benytte munnbind på legekontorets venteværelse, dermed ikke behov for bruk av munnbind hos ansatte på legekontoret.
 6. En meter avstand og ellers andre smittetiltak understrekes på det sterkeste.

Barnehager, skole og kulturskole:

Vi er fortsatt på gult nivå og anbefaler å videreføre de sentrale tiltak og anbefalinger.

Med luftveissymptomer mener man i første omgang hoste, tett nese og feber. Vanlig snørr uten andre symptomer er ikke grunnlag for testing eller fravær fra skolen. Det er viktig at alle tar ansvar og at foreldre samarbeider i å ta den type vurderinger, siden de kjenner sine unger best.

Idrett, kultur og fritid:

Sentrale føringer videreføres.

Biblioteket fortsetter med redusert åpning, uten mulighet til selvbetjening (meråpent).

Det er anbefalt at alle arrangementer i kommunen som ikke er private, meldes inn til kommunen. Det kreves ingen godkjenning for slike arrangement, men det hjelper oss å holde oversikt. Lag og foreninger bes sende kommunen terminlister med oversikt over planlagte aktiviteter. Melding skal sendes kommunens postmottak, postmottak@marker.kommune.no

Renhold:

Innarbeidede renholdsrutiner fungerer bra slik det er nå og videreføres.


Marker rådhus

 • Kontorene i rådhuset er i stor grad cellekontor, slik at det er mulig å holde avstand gjennom hele arbeidsdagen. Ordningen med hjemmekontor videreføres imidlertid der det er aktuelt, etter avtale med virksomhetsleder
 • Kontorene på rådhuset er stengt for besøkende, og publikumsbesøk skjer på arealer avsatt til dette formål. Det oppfordres fortsatt til å redusere omfanget av besøkende mest mulig.
 • Møterommene på rådhuset er åpne for bruk, men skal avtales på forhånd og registreres i kalender. Den som er ansvarlig for møtet sørger for at bord og berørte flater tørkes over etter at møtet er avsluttet.

Informasjon 07.05.2020

Mange av de tidligere innførte restriksjonenen er det nå lempet på, og vi er på vei mot en tilnærmet normalsituasjon. Vi har ingen særrestriksjoner i Marker, men følger de nasjonale. Vi ber hver enkelt om å sette seg inn i disse, på linken ovenfor. At det åpnes opp, setter ikke mindre krav til den enkelte. Vi ber om at bestemmelsene knyttet til antall, avstand og hygiene fortsatt følges nøye.

Marker kommune har ingen myndighet til å gi unntak fra karantenebestemmelsen ved innreise fra Sverige. Ved spørsmål må det tas kontakt med politiet på grensen.

Marker kommune holder inntil videre toalett og serviceanlegg ved bobilplass og friområder stengt, men plassene kan forøvrig benyttes. Vi understreker at campingplasser ikke er egnet som karantenebolig, og at de som er i karantene oppholder seg i egnet bolig.

Sammendrag av iverksatte tiltak i Marker kommune

Informasjon 17. 04.2020 - Barnehagene åpner igjen 22.04.2020

Alle barnehagene i Marker åpner igjen onsdag 22.04.2020. Vi ønsker at alle ansatte i barnehagene skal gjennomgå smittevernskurs før vi starter opp igjen. Dette gjør vi for at barn, foreldre og ansatte skal føle seg trygge, derfor har vi utsatt oppstart til 22.04.2020.

Barnehagene vil iverksette en rekke tiltak for å unngå smittespredning. Dere får nærmere beskjed fra deres egne barnehager.

Alle barn må ha med matpakke i barnehagen og må ha spist frokost før de kommer i barnehagen. Dette gjelder både de private og den kommunale barnehagen.

Åpningstid for alle barnehagene blir fra 0800-1530.  Avtal med din barnehage om nærmere detaljer for når du kan komme med ditt barn.

Regjeringen har besluttet at foreldre som mottar tilbud i barnehage eller SFO skal betale for dette fra og med 14. april. I Marker har vi bestemt at alle skal betale for plass i barnehage fra 22.04.2020. Dette gjelder både de private barnehagene og den kommunale. Hvis plassen ikke benyttes må dere alikevel betale for plassen, ellers må dere si opp plassen og dere må betale i oppsigelsestiden.

Informasjon 08.04.2020

Regjeringen har foretatt en total gjennomgang av innførte tiltak, og i en pressemelding 07.04.2020 oppsummert hvilke endringer som er gjort og hva som fortsatt gjelder. Marker kommune forholder seg til de nasjonale retningslinjene, og med unntak av at vi har stengt bobilplassen i Tangen, så har vi ingen lokale bestemmelser.

Endringer i tidligere tiltak

Barnehager og skoler

20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også.  Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april.  De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

Hytter

20. april: Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves. Da vil Marker kommune også åpne bobilplassen i Tangen og det vil ikke lenger foreligge en anbefaling til private campingplasser å holde stengt for de som har sesongplasser.

Virksomheter

20. april: Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, har ikke hatt mulighet til å drive sin virksomhet fullt ut. Nå vil de kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.

27. april: Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.

Andre tiltak

 • Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.
 • Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
 • Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen.
 • Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske.
 • Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.
 • Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.

Tiltak som opprettholdes uendret

 • Hyppig håndvask og desinfisering.
 • Karantene eller hjemmeisolasjon ved sykdom, nærkontakt med syke, hjemkomst etter utenlandsreiser m.m.
 • Unngå håndhilsing og klemming.
 • De som bor sammen kan omgås som normalt.
 • Husk god hoste- og nysehygiene.
 • Skoler fra 5. – 10. trinn vil fortsatt være stengt, og elevene får hjemmeundervisning.
 • Videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner vil fortsatt være stengt, med de unntakene som er meddelt 7. april.
 • Avstandsbegrensning på én meter utendørs og to meter innendørs, unntatt for familiemedlemmer og de som lever i samme husstand. I butikker og apotek hvor to meter kan være vanskelig å overholde, bør man ha en avstand på minst én meter.
 • Maksimalt fem personer kan være sammen utendørs, unntatt familie og husstandsmedlemmer.
 • Det oppfordres til å unngå å bruke kollektivtransport, og unngå unødvendige fritidsreiser.
 • Helsemyndighetene anbefaler hjemmekontor hvis det er mulig, og dette avklares med arbeidsgiveren.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende er stengt.
 • Det er ikke tillatt med besøk på sykehjem og andre institusjoner for sårbare grupper.
 • De fleste serveringssteder vil være stengt, med unntak av de som serverer mat og kan overholde regelen om minst to meters avstand mellom gjestene og de som serverer, og ivaretar andre grunnleggende krav til smittevern.
 • En rekke offentlige tjenester holder stengt, som passkontorer, politiets publikumstjeneste, biblioteker etc.
 • Strengere grensekontroll – utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge vil bli bortvist fra grensen.
 • Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.

Næringsdrivende i Marker 

Marker kommune har hatt kontakt med en rekke næringsdrivende, og vår oppfatning er at de aller fleste får den informasjon og hjelp de trenger gjennom NAV eller sin regnskapsfører. Skulle du likevel ha behov for assistanse, så send en epost til vidar.ostenby@marker.kommune.no, så kan vi bistå deg.

 

Informasjon 03.04.2020

Vi går nå inn i påsken med de samme tiltak som tidligere informert om. Den eneste forskjellen er at det er lettet litt på bruk av idrettsanlegg, se informajson lagt ut 02.04.2020.

Bobilplassen i Tangen vil være stengt også i påsken. 

Vi oppfordrer de av våre innbyggere som er økonomisk rammet av restriksjonene om å gjøre seg kjent med hvilke ordninger som gjelder på nettsidene til NAV. NAV har også saksbehandlere som det nå er mulig å komme i direkte kontakt med. Har du betalingsutfordringer knyttet til fordringer fra kommunen, så ta direkte kontakt med kommunen om dette, så ser vi på en løsning. For næringsdrivende er det innført egne ordninger. Vi vil forsøke å ta kontakt med så mange som mulig av dere med tilbud om veiledning og hjelp.

Informasjon 02.04.2020 - organisert trening

Helsedirektoratet anbefaler nå idretten å trene organisert igjen, så lange man opprettholder smittevernreglene.

· Gjelder både innendørs og utendørs aktivitet
· Aktiviteten skal være organisert og en voksen person skal alltid være til stede
· Maks 5 personer og minimum 2 meters avstand
· Ikke ta på det samme utstyret med hendene. Eks. kan ikke håndballspillere kaste til hverandre. I fotball må ikke spillere heade ballen til hverandre eller ta på den med hendene
· Garderober er stengt og fellesdusj er forbudt
· Det skal ikke benyttes kollektivtransport for å komme til og fra aktiviteter
· Ikke arrangere kamper, stevner og cuper
· Smittevernsperspektivet i fokus hele tiden
· Det skal ikke organiseres aktivitet der man er i tvil om smittevernsregler kan overholdes

Informasjon 26.03.2020 - Egenbetaling i barnehage og SFO

Marker kommune sender ikke ut faktura for april.

Som et av flere tiltak for å forebygge smitte har sentrale myndigheter bestemt at barnehager og skoler fortsetter å være stengt til og med 13. april. Det er tidligere bestemt at ingen skal betale for barnehage- og SFO tilbudet i denne perioden. Kommunen sender derfor ikke ut faktura for april. I tillegg vil vi gjennomføre avregning på senere fakturaer slik at ingen betaler mer enn de skal

Informasjon 25.03.2020 - Videreføring av tiltakene.

Regjeringen har bestemt at de iverksatte tiltakene skal videreføres til og med påske. Det er sterkt understreket at vi alle må bidra til å hindre smittespredning.
Dette gjør vi best med gode hygienetiltak og å holde god avstand til hverandre:

Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand.

Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.

Informasjon 24.03.2020 - Presisering om karantebestemmelsene

Presisering om karantebestemmelsene

Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge under reise mellom bolig og arbeidssted, og når de er i arbeid, omfattes imidlertid ikke av karanteneplikten, jf. § 2 første ledd. Unntaket gjelder generelt (det er ikke avgrenset til personer som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner). Jobbpendlere mellom Norge og Sverige/Finland vil derfor ikke ilegges karantene etter denne forskriften. Personer som er omfattet av dette unntaket skal allikevel så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Det betyr at alle som er i et jobbforhold og har behov for å krysse grensen gjennom sitt yrke, fortsatt har mulighet til det. Dette unntaket gjelder imidlertid kun for reiser i arbeid, slik at grensependlere ikke har et generelt unntak fra bestemmelsene. 

Trenger du som ansatt eller selvstendig næringsdrivende informasjon om dine rettigheter og plikter, anbefaler vi siden til NAV 

Informasjon 23.03.2020

Med virkning fra i dag har Marker kommune midlertidig stengt bobilplassen i Tangen for bruk. Vi ønsker velkommen tilbake når helsemyndighetene finner det tilrådelig.

Marker kommune vil sterkt fraråde private sammenkomster der flere fra ulike husstander oppholder seg sammen over tid, som feks bryllup, barnedåp og andre festlige lag. Dette gjelder uavhengig av om planlagt sammenkomst gjennomføres ute, i privatbolig, i grende-, klubb- eller forsamlingshus.

Ved besøk mellom husstander og når man ferdes rundt i samfunnet for øvrig, oppfordrer kommunen befolkningen om å følge de statlige retningslinjene for hygiene og avstand. Store ansamlinger av mennesker for øvrig frarådes både innendørs og utendørs. Tenk på avstand også når du benytter naturen, og oppsøk gjerne områder der det vanligvis ikke er så mange på ett sted. Dette er en god mulighet til å oppdage nye områder i kommunen. Vi har et omfattende løypenett og en mengde skogsbilveier i kommunen som kan benyttes, så det er ikke nødvendig mange benytter samme område. 

Informasjon 20.03.2020 - forbud mot overnatting på fritidseiendom.

Det er innført forbud mot overnatting på fritidseiendommer. Det er kun ett unntak fra bestemmelsen, og kommunen har ikke adgang til å gi dispensasjon.
Vi ber om at brukere av campingplasser også forholder seg til dette.

Informasjon 18.03.2020 - Psykisk helse og rus / barn og unge i Marker

Vi er fortsatt på jobb i disse koronatider og opprettholder kontakten med brukerne via telefon.

Vi er også tilgjengelige på telefon for andre innbyggere  i Marker, dersom du har behov for en samtale.

Vi anbefaler også å benytte seg av digitalt selvhjelpsverktøy i forhold til psykiske plager, du finner dette

når du logger deg inn på :

https://helsenorge.no/kjernejournal

Du finner også mye nyttig informasjon og telefonnummer under Marker kommunes egen side om Koronaviruset.

Telefon Psykisk helse og rus

92047619

Telefon Psykisk helse Barn og unge

45977212

Informasjon 17.03.2020 - Følger nasjonale retningslinjer og restriksjoner..

Marker kommune følger de nasjonale retningslinjer og restriksjoner, se linken over.

Vi understreker følgende overfor våre innbyggere

 • Det frarådes sterkt å arrangere eller delta på arrangement
 • Arrangement (herunder begravelse) med over 50 mennesker tillates ikke, selv om det er lokalt (det kan på kort varsel komme innskrenkninger på antallet)
 • Vurder å avlyse sosiale aktiviteter og samlinger med deltakere som ikke er fra Marker eller som arrangeres utenfor Marker
 • Marker kommune setter stor pris på alle brukere av fritidseiendommer og campingplasser i kommunen. I situasjonen vi er i nå, oppfordrer vi imidlertid de som oppholder seg på sine fritidseiendommer i Marker å returnere til fast bopel. Det samme gjelder de som oppholder seg på campingplasser.
 • Karantenebestemmelser også for de som kommer fra Sverige

Informasjon 12.03.2020 - Skole og barnehager stenges..

Regjeringen har i dag, 12. mars, bestemt at skoler og barnehager stenges fra og med fredag 13. mars, for å hindre virusspredning. Dette gjelder i første omgang fram til 26. mars. 

Skolen vil legge til rette for fjernundervisning. Skole og barnehagene sender ut mer detaljert informasjon til de foresatte. 

Skolen og barnehagene tilbyr fra i morgen, fredag 13. mars, et omsorgstilbud for barn av foreldre som har samfunnskritiske funksjoner og må være på jobb, og for barn med nedsatt funksjonsevne som har behov for det. For skoler gjelder dette elever fra 1.-4. trinn. Tilbudet følger vanlige åpningstider for barnehager og tilsvarende åpningstider i ferier for SFO. Vi henviser for øvrig til informasjon fra den enkelte skole og barnehage.

Skolen og barnehagen har nå sendt ut info om dette til foreldrene, og vi regner med at vi i løpet av kort tid har et godt opplegg for dette.

Informasjon

 • Det er opprettet et eget Korona-nummer i Marker, 47 78 14 73

Kommunale tjenester

 • Legekontoret er nå utstyrt for e-konsultasjoner, slik at omfanget av direkte besøk på legekontoret kan reduseres
 • Ansatte på rådhuset bes avlyse publikumsbesøk på rådhuset og finne andre former for dialog. Bruk videokonferanse/teams o.l. til disse aktiviteter.
 • Kommunen avlyser alle arrangement og møter, herunder politiske møter, samt pålegger sine ansatte kritisk å vurdere deltakelse på eksterne møter
 • Kantina på Marker bo- og Servicesenter stenges for besøkende
 • Bibliotek, folkebad og UKH stenges
 • Markerhallen stenges
   

Innbyggere og næringsliv

 • Innbyggerne i Marker oppfordres sterkt til ikke å arrangere eller delta på arrangement
 • Arrangement med over 50 mennesker tillates ikke, selv om det er lokalt
 • Vurder å avlyse sosiale aktiviteter og samlinger med deltakere som ikke er fra Marker eller som arrangeres utenfor Marker
 • Næringsdrivende frarådes sterkt å gjennomføre større møter eller arrangement. I tilfelle gjennomføring må det gjøres en risikovurdering, sørges for gode hygienetiltak og for god avstand mellom deltakere
 • Råd til arrangører for aktiviteter lokalt med lokale deltakere: arrangør skal sørge for at smitteverntiltakene er på plass i henhold til rådene på www.fhi.no . Deltakere skal ikke delta dersom de er syke, ikke håndhilse og man må sørge for at det er en avstand på over en meter mellom hver deltaker.
   

Informasjon 11.03.2020

Marker kommune følger utviklingen tett og gir nødvendig informasjon til innbyggerne på sms-varsel og på denne nettsiden. Vi har foreløpig ingen smittede i Marker, men forbereder oss på en situasjon der vi også berøres. Det er ikke ønskelig å skape større uro enn nødvendig, men vi oppfordrer innbyggerne til å følge de råd som blir gitt lokalt og nasjonalt. Kommuneledelse og kommuneoverlege har to faste statusmøter pr uke og vil komme med ny informasjon så snart det noe å informere om. Marker kommune samarbeider med Røde Kors lokalt for å forberede oss på en situasjon der mange vil måtte trenge hjelp.

Det viktigste en kan gjøre for å unngå å smitte andre og bli smittet selv – både når det gjelder influensavirus og koronavirus – er god hoste- og håndhygiene:

 • Host og nys i et papirlommetørkle som kastes etter bruk. Har du ikke det er albuekroken et godt alternativ.
 • Vask hendene ofte og grundig, særlig når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon med et middel som inneholder alkohol, er et godt alternativ når en ikke får vasket hendene

Symptomer

Akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber. For å regnes som mistenkt smittet må du i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut oppfylle minst ett av følgende kriterier:

 • Ha vært i et område med vedvarende spredning
 • Ha vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av koronavirus-infeksjon
 • Ha pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale eller har hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2)

 

Hva gjør du dersom du har mistanke om at du er smittet?

Hvis du mistenker at du kan være smittet, ring legekontor på dagtid, legevakten på kveldstid og i helgene. Ikke møt opp hos lege eller på legevakten uten å ha avtalt dette med legen/legevakten.

 • Legekontoret har telefonnummer 69 81 01 50. Legevakten har telefon 116 117.
 • Folkehelseinstituttet har også en egen informasjonstelefon 815 55 015 for generelle spørsmål rundt koronavirusutbruddet.

Vi følger fortløpende de råd og retningslinjer som gis av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

 

Testing for koronavirus

Dersom det bestemmes at du skal testes vil du blir bedt om å møte på legevakten i Indre Østfold hvor det er avsatt egne rom for prøvetaking. Svar på prøvene vil foreligge etter 2-3 dager.

 

Hvem skal testes?

Følgende personer må påregne å bli testet for korona-virus:

 • Personer som har symptomer og har vært i områder med vedvarende smitte, eller har hatt kontakt med et bekreftet tilfelle.
 • Personer som har akutt luftveisinfeksjon og som har hatt nærkontakt med personer som har fått påvist koronavirus.

Dette bestemmes til enhver tid av lege, og anbefalingene vil kunne endres. Merk at friske personer skal ikke testes. Testing av både gruppe 1 og gruppe 2 forutsetter symptomer på akutt luftveisinfeksjon.

 

Hvem skal holde seg hjemme?

Avhengig av de opplysningene du gir, kan du bli bedt om å holde deg hjemme for å unngå å smitte andre. Også her vil vi følge de retningslinjer som er gitt av Folkehelseinstituttet.

 • Karantenetiden hjemme er inntil 14 dager.
 • Dersom du er hjemme i karantene, må du ordne med å få mat levert på døra. Ta kontakt med Marker kommune om du ikke får ordnet dette selv.
 • Personer som helsemyndighetene anbefaler at skal holde seg hjemme, vil ha rett til sykmelding.
 • Personer som frivillig holder seg i karantene (som altså ikke tilhører de tre kategoriene ovenfor), har ikke rett på sykmelding.

Anbefalingene om karantene er blitt utvidet til å gjelde ALLE PERSONER som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Liste over de aktuelle områdene finnes på www.fhi.no

Ønsker du mer informasjon, anbefaler Marker kommune at du søker informasjon fra offentlige aktører med troverdig informasjon. Dette er nettsider vi anbefaler:

Informasjonsfilm om Korona-viruset, spesielt egnet for barn

https://www.youtube.com/watch?v=v1W249tl1vA&feature=youtu.be

 

Hvis du ikke allerede har registrert deg for SMS varsling fra kommunen, og ønsker dette, kan du registrere deg via denne lenken:

https://www.marker.kommune.no/innbyggervarsling-fra-marker-kommune.6133437-197220.html