Plan, Teknikk og Landbruk vedtok i møte  18.08.2020 – sak 20/025  - Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Søbybanen i Marker kommune, legges ut på høring og offentlig ettersyn i hht. Plan- og bygningsloven §12-10.

Høringsdokumentene her

Skriftlig uttalelse sendes på elektronisk høringskjema