Priser 2020

Bevillinger

Søknad om skjenking ved enkeltanledning kr 370,-

Gebyr for kunnkapsprøven - Alkoholloven kr 400,-

Gebyr for kunnskapsprøven - Serveringsloven kr 400,-

Sykehjem

Erstatning for tapt materiale lånt på Marker bibliotek

Erstatningskrav for tapt materiale lånt på Marker bibliotek

Bøker/Lydbøker for voksne kr 500,00
Bøker/Lydbøker for barn kr 350,00
Tidsskrifter kr 150,00
Filmer kr 250,00

 

Vann- og avløpsgebyrer

Gebyrer 2020

Vann kr 
Vann, abonnementsgebyr                                                          1.187,50
Vann, abonnementsgebyr, 4 eller flere boenheter  887,50
Vann, pr. m3                                                                               19,37
   
Tilknytningsgebyr  
Enebolig, selveid leilighet og annen selvstendig boligenhet der det betales 
refusjon for grunnlagsinvesterniger for vann og klakkanlegg.
5.000,00
Tilsvarende boliger i øvrige områder   15.000,00
   
Avløp  
Avløp, abonnementsgebyr        1.799,00
Avløp abonnementsgebyr 4 eller flere boenheter       1.250,00
Avløp pr m3 42,00
   
Tilknytningsgebyr  
Enebolig, selveid og annen selvstendig boligenhet der det betales andel
av grunnlagsinvesteringer for vann og kloakkanlegg
5.000,00
Tilsvarende boliger i øvrige områder 15.000,00
Tilknytningsavgift for industri og annen bebyggelse (pr.m2 brutto gulvflate) 37,50

Gebyr for gravesøknader

Saksbehandlingsgebyr for gravesøknad:  kr. 1400,-

Slamtømming (tømming og behandling)

Gebyrer 2020  
Slamtømming  
Slamavskiller 1-4 m3 m/wc tilknyttet  2400,00
Slamavskiller 1-4 m3 u/wc tilknyttet  2400,00
Slamavskiller per m3 utover 4 m3  400,00
Tett tank 1-3 m3 2400,00
Tett tank 4-6 m3 2900,00
Tett tank per m3 utover 6 m3 400,00
Større slamavskillere fra fellesanlegg, pr m3    500,00
Minirenseanlegg,  1-4 m3    2400,00
Minirenseanlegg,  5-7 m3    2900,00
Minirenseanlegg per m3 utover 7 m3    400,00
Årlig tilsyns- og kontrollgebyr - spredt avløp 700,00
Tilknytning til trykkavløpsanlegg 1,2 G

Renovasjon

Gebyrer 2020  
Pr boenhet 3065,00
Enebolig m/240L rest 3562,00
Enebolig m/hybel 140L 2562,00
2 abonnenter som deler 140L 2562,00
2 abonnenter som deler 240L 2812,00
4 abonnenter som deler 360L 2687,00
4 abonnenter som deler 660L 2646,00
20 abonnenter på fellesløsning (nedgravd/bunntømt) 2687,00
Pr. fritidsbolig 1500,00

 

Feiing

Gebyrer 2020,  inkludert mva.    
Pr pipeløp 500,00
Pr fritidsbolig med pipe  500,00
Pr gassanlegg  250,00

 

Byggesak

Byggesak (ikke mva. på disse gebyrene.  2020
Søknad og tillatelse Pbl § 20- 3   
For behandling av søknader/tilsyn;  
pr ny bolighenhet 15.300,00
pr ny  hytte 15.300,00
pr boenhet over 4 boenheter 8.150,00
For søknadspliktig tilbygg på hytter betales 30,- kr/m2, min 6000 6.100,00
   
Søknad og tillatelse Pbl § 20-3  
Tiltak uten krav om ansvarlig foretak  
Arealer er definert som bruksareal (BRA) , jfr NS 3940  
For behandling av søknader uten ansvarsrett, og mindre byggearbeider 4.100,00
driftsbygninger i landbruket < 1.000 6.100,00
   
Større bygg og spesiellebygg, nybygg og tilbygg  
Søknadsplitige tiltak etter Plan- og bygningslovens § 20-3 og § 20-4 b.  
Arealer definert som bruksareal (BRA), jf NS 3940  
   
For behandling av søknader/tilsyn betales kr 30 pr. m2 6.100,00
Minimumsgebyr 6.100  
For behandling av søknader/tilsyn med arb. som ikke kan måles etter grunnflate 4.100,00
f.eks forstøtningsmur,innhegning,skilt eller bruksendring er gebyret for hvert tilfelle
   
Delegert behandling av dispensasjonssøknad 6.100,00
Politisk behandling av dispensasjonssøknad 9.200,00
Dispensasjoner og søknaders om krever oversendelse til andre myndigheter for høring 7.100,00
   
Dersom arbeid igangsettes før godkjennelse, ramme- tillatelse eller  
igangsettingstillatelse er gitt, kan det ilegges et tilleggsgebyr på 100 % av fullt  
behandlingsgebyr og minimum Overtredelsesgebyr ilegges i henhold til PBL Avrregnes
   
For behandling av søknad om seksjonering av eiendom betales 3 ganger  
rettsgebyr uten befaring, og 5 ganger rettsgebyr med befaring  
(rettsgebyrete r pt kr 860,- ) .  
   
Delingstillatelse etter plan og bygningsloven 4.100,00
   
Søknad om tillatelse til rivning for bygg uten behov for høring 2.050,00
   
Søknad om tillatelse til rivning av bygg der vernemyndigheter må uttale seg 4.100,00
   
Søknad om ansvarsrett i tiltaksklasse 1, der foretak ikke kan erklære 1.050,00
Midlertidig brukstillatelse 4.100,00

 

Reguleringsplan

Reguleringsplan (ikke mva. på disse gebyrene) 2020
Regulativet gjelder for alle detaljreguleringer.Regulativet gjelder for nye reguleringsplaner og for utfylling og endring av vedtatte reguleringsplaner Gebyrs kal være innbetalt før saken legges frem til 1. gangsb ehandling, eller rådmannen fatter vedtak på delegasjon.Gebyret belastes forslagsstiller,uavhengig av antall hjemmelshavere innenfor planområdet.Det skal betales 50 % av fullt gebyr dersom forslagsstiller trekker innlevert reguleringsforslag før 1. gangs behandling i kommunen. Det samme gjelder når en sak må anses uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.  
FRITAK FOR GEBYR:  Følgende forslagt il reguleringsformål er fritatt for gebyr etter arealberegning: Landbruks-  natur og friluftsområder hvor bygnings-  eller anleggstiltak ikke tillates. Grønnstruktur hvor bygnings-  eller anleggstiltaki kke tillates. Natur-  og friluftsområder i sjø og vassdragh vor bygnings-  eller anleggstiltak ikke tillates.  
Private forslag til reguleringsplan (inkludert direkte kostnader) <5000kvm 52.000,00
Tillegg pr påbegynt 5000 kvm 6.100,00
For mindre reguleringsendringer betales 11.000,00
Private forslag til reguleringsplan som avbrytes etter varsling 11.000,00
Gebyrer for andre arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser  
beregnes etter anvendt tid, pris pr time  
2- 4  KONSEKVENSUTREDNINGER.  For planer som utløser krav om konsekvensutredningjf,  pbl § 4- 2 , skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 20 % av satsene for selve reguleringsplanen,jf  § 2- 3 . 2- 7  ANDRE UTREDNINGER OG TILLEGGSGEBYR  Kommunen kan kreve tilleggsgebyr etter medgått tid, jfr §1- 5 , dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis.  

 

Utslipp

Utslipp ikke mva. på disse gebyrene) 2020
Søknad om utslippstillatelse 5.100,00
Søknad om utslippstillatelse for fellesanlegg, > 4 boenheter 8.150,00
Søknad om utslippstillatelse for anlegg større enn 50 pe, kap.13. 15.300,00

 

Oppmåling

D.1  Oppretting av matrikkelenhet  
D.1.1  Oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende  umatrikulert grunn (ikke mva. på disse gebyrene.)  
Oppretting av matrikkelenhet, arealer < 1.000 m2 11.200,00
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 1.001 - 3.000 m2 22.400,00
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 3.001 - 5.000 m2 25.000,00
- pr påbegynt daa for arealer 5.000 – 20.000 m2 1.800,00
- pr påbegynt daa for arealer 20.000 – 100.000 m2 775,00
- pr påbegynt daa for arealer > 100.000 m2 560,00
   
Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede tomter som er rekvirert av  
samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyr pr. sak:  
   
6 -10 saker; 10% reduksjon  
11-25 saker; 15% reduksjon  
> 25 saker; 20% reduksjon  
   
D.1.2.  Oppretting (oppmåling) av uteareal på eierseksjon  
Gebyr for oppmåling av tilleggsareal pr. eierseksjon  
< 50 m2 6.100,00
51 – 250 m2 8.150,00
251 – 2.000 m2 10.200,00
> 2.000 m2 pr påbegynt daa 950,00
   
D.1.3. Oppretting av anleggseiendom  
Gebyr oppretting av grunneiendom  
< 2.000 m3 22.500,00
2.001 – 20.000 m3 2.600,00
> 20.001 m3 pr påbegynt m3 1.600,00
   
D.1.4  Registrering av jordsameie  
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter med gått ttid.             Timesats. 1.100,00
   
D.2.  Oppretting av matrikkelenhet uten utført oppmålingsforretning
Viser til D.1.1, D.1.3 og D.1.4 (Tidligere midlertidig forretning)
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning. 
4.100,00
   
D.2.1. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering.
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar
seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter D.1 og D.2.
 
   
D.3.  Grensejustering
D.3.1.  Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justering.
 
< 250 m2 8.150,00
251 – 500 m2 12.200,00
   
D.3.2.  Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men maksimal grense settes til 1000 m3
 
< 250 m3 12.200,00
251 – 1.000 m3 14.200,00
   
D.4.  Arealoverføring
D.4.1. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift:
 
< 250 m2 14.200,00
251 – 500 m2 17.500,00
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyre på 3.500,00
   
D.4.2.  Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, -ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
 
< 250 m3 15.300,00
251 – 1.000 m3 18.300,00
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på 1.000,00
   
D.5  Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning  
inntil 2 punkter for påfølgende 5.100,00
punkter, gebyr pr punkt 775,00
   
D.6.  Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
inntil 2 punkter for påfølgende 8.150,00
punkter, gebyr pr. punkt 1.500,00
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Timesats er 1.100,00
   

D.7.  Urimelig gebyr
stnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. 
 
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr

 
D.8  Utsendelse av matrikkelbrev  
inntil 10 sider  175,00
over 10 sider 350,00
   
KAP. E GEBYRFORSKRIFTER FOR ARBEIDER ETTER LOV OM SEKSJONERING  
 E.1  Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom (R for 2020 kr 1172,-) 
a. Sak som krever befaring:  fem rettsgebyr 
b. Sak som ikke krever befaring: tre rettsgebyr
 
   
E.2.  Utarbeiding av målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon                        Gebyr fastsettes etter reglene i kapittel D.1.2.  
   
E.3.   Ny behandling av avslått søknad
Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et registernummer fører til godkjenning eller  nytt avslag, skal det betales halvt gebyr dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et senere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr). 
 
Alle priser er eksklusive m.v.a.
 

Andre gebyrer (ikke mva. på disse gebyrene)
 
   
1.  Gebyr for kopi av målebrev/skylddelinger 200,00
   
2. Saker etter plan- og bygnignsloven  
-  Delingstillatelse pbl. 4.100,00
-  Delingstillatelse etter jordloven 2.000,00
   
3.  Innløsing av festegrunn
For festegrunn som skal innløses til grunneiendom, skal det det gjennomføres oppmålingsforretning. For festegrunner som har målebrev med koordinatbestemte grenshjørner i EUREF89 eller NGO1948 eller som kan konverteres til EUREF89 gjennom noe beregning, kan oppmålingsforretningen gjennomføres uten ny merking og måling.
Gebyr for dette settes til kr 

6.650,00
Festegrunner som ikke oppfyller kravet om tidligere oppmåling, gjennomføres med full oppmålingsforretning og med gebyr etter D.1.1.  
   
4.  Gebyr for utskrift av situasjonskart:  
Utskrift av situasjonskart, A4 0,00
Utskrift av situasjonskart, A3 125,00
Utskrift av situasjonskart, A2 225,00
Utskrift av situasjonskart, A1 350,00
Utskrift av situasjonskart, A0 450,00
   
Salg av digitale kart, minstepris 1.100,00
Deretter beregnes det etter denne tabellen:
https://kartverket.no/geodataarbeid/Geovekst/Salg-av-Geovekst-data/ 
 
   
Kart- og delingsforretninger over større sammenhengende  
parseller/eiendommer til landbruks-, fritids - og andre allmennyttige  
formål, beregnes anvendt tid, pris pr time 1.100,00
   
Gebyr når oppmålingsmyndigheten og annen instans foretar  
arbeidsfordelingen:  
for oppmålingsmyndighetens klargjøring og registrering 50 % gebyr
for innkalling og avholdelse av forretning 20 % gebyr
for merking og merkemateriell 10 % gebyr
for måling, beregning og uttegning 30 % gebyr
   
Gebyrer for andre arbeider som ikke kan beregnes etter  
foranstående satser beregnes etter anvendt tid, pris pr time 1.100,00
   
Utgifter til merkemateriell er inkludert i gebyrene.  
   
Tinglysningsgebyr kommer i tillegg.  
- for elektronisk innsending  540,00
- for papirbasert innsending 585,00
   
Hvis gebyr anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader   
kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, 
kan rådmannen fastsette passende gebyr.  

Indeksregulering:
Gebyr retuleres pr. 01.01 hvert år i forhold til Statens Kartverks indekstabell for kart- og oppmålingsarbeider. 
 

 

Megleropplysninger

Megleropplysninger  
Meglerpakke 1300,00
Eiendomsinformasjon 100,00
Bygningsdata fra Matrikkelen 60,00
Grunnkart 450,00
Ledningskart VA 125,00
Målebrev 125,00
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest 55,00
Pipe eller ildsted 125,00
Arealplan m/bestemmelser 210,00
Ortofoto 350,00
Tilknytning til offentlig vann og avløp 55,00
Kommunale avgifter og legalpant 255,00

 

Saker etter jord- og konsesjonsloven

Saker etter jord- og konsesjonsloven  
deling 2000,00
konsesjon 5000,00

 

Tomtepriser - Priser for fast eiendom

Priser for fast eiendom  
Sletta Industriområde kr 110 pr. kvm
Tilleggsareal i eller utenfor regulert område i senstrum kr 100 pr. kvm
Krogstadfeltet, refusjon for vann, avløp, vei og gatelys kr 125.000 pr tomt
Krogstad, tomteareal kr 34 pr. kvm
Lihammeren, tomt inkl. refusjon kr 45.000 pr. tomt

 

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp  
Inntekstgruppe Betalingssatser
Inntil 2G    (Nasjonal sats)

210,00 p.mnd

2-4 G 300,00 pr. time
Over 4G 320,00 pr. time
   
G= Grunnbeløp i folketrygden, i 2019:  kr 99.858  

 

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm (Ikke mva-belagt)  
Engangsavgift montering 400,00
Pris pr måned 260,00

 

Dagsenter (iikke mva-belagt)

Dagsenter (ikke mva belagt)  
Dagopphold med mat 160,00
Dagopphold med mat og transport 200,00

 

Matservering til brukere med enkeltvedtak

Matservering til brukere med enkeltvedtak (ikke mva-belagt) kr
Middag  65,00
Lapskaus 45,00
Grøt 40,00
Dessert 25,00
Spesialkost 80.00

 

Korttid/rehab

Korttid/rehab (ikke mva belagt)  
Pr døgn Nasjonal sats

 

Barnehagepriser

 

Plassstørrelse Mat  Foreldrebetaling
100%  300,00 3.135,00
 90%   2.967,00
80% 255,00 2.653,00 
70%    2.340,00
60%  202,00  2.026,00
50%   1,713,00
40%   1.399,00


For opphold betales til en hver tid gjeldende nasjonale satser.   Søsken moderasjon for barn 2 er 30% og for barn 3 er 50%.   Søsken moderasjon gjelder også når en har barn i flere barnehager i kommunen

IUtdanningsdirektoratet; innformasjon om foreldrebetaling.

Fellingstillatelse elg og hjort pr. felt dyr

Fellingstillatelsde elg/hjort pr. dyr

Voksent elg 562
Kalv elg 331
Voksen hjort 430
Kalv hjort 261

 

Innskudd/husleier - Braarud borettslag/omsorgsboliger

Innskudd og husleie Braarud og Braarud II Boligbyggelag, Sone 13 omsorgsleilighet  og andre omsorgsleieligheter

Braarudv. 31 - inkl.fyring og strøm  
Innskudd 1 soverom - 16 stk.    makspris 614.512
Husleie 1 soverom (inkl.strøm 750,-   fyring 680,- 6.930
Innskudd 2 soverom - 12 stk    makspris 774.477
Husleie 2 soverom (ink.strøm 750,-  fyring 680,- 8.144
Motorvarmer 50
   
Braarudveien 35 (2015) - inkl.fyring  
Innskudd 2 soverom - 10 stk.    makspris 910.986
Husleie 2 soverom (inkl. motorv.) 7.895
   
Omsorgsleiligheter uten innskudd  
Sone 13 - ekskl. strøm - 13 stk  
Husleie 6.517
Aasveien 12 og 14 - 10 stk  
Husleie 4.450
Industriveien 4-6 - 6 stk.   
Husleie  6.269
Industriveien 10-20 (gml) - 4 stk.   
Husleie  5.729
Idrettsveien 8A og 8B (nyeste) - 4 stk  
Husleie 6.316

Innhentet opplysninger fra SOBBL i epost 15.01.2020
 

Betalingsatser SFO

Betalingssatser Skolefritidsordningen (ikke mva-belagt)

Plassstørrelse Pris uten mat Mat
Over 20 timer 2.264,00 204,00
15-20 timer 1.905,00 180,00
Under 15 timer 1.548,00 139,00

 

Betalingssatser kulturskolen

Betalingssatser for Kulturskole og UKH (ikke mva-belagt)

Årlig avgift individuell opplæring kulturskole 3.200,00
Årlig avgift i gruppe opplæring kulturskole
 
2.700,00
Elevkontingent:
 
45 min. aspirantgruppe,     pr. halvår 1350,00
22 1/2 min enetime,           pr halvår 1.600,00

Elevkontingenten justeres 01.01.2021.

Betalingssatser utleie av møterom/kommunale bygninger

Betalingssatser utleie av møterom/kommunale bygninger

Marker rådhus        
Rom Antall pers. Utstyr Pris u/4t Pris o/4t
Møterom 1 16 Tavle/lerret 300,00 600,00
Møterom 2 12   300,00 600,00
Formannskapssal 12 Prosj./tavle/lerret 300,00 600,00
Kommunestyresal 70 Lerret/prosj. 600,00 1.200,00
Spiserom 20 Tavle/TV/kjøkken 300,00 600,00
Kjøkken ca 400 Dekketøy 1.750,00 1.750,00
Samfunnssal 1     1.500,00 2.000,00
Samfunnssal 2     1.000,00 1.550,00
Samf.sal 1 og 2 inkl.scene helg 400-500   3.000,00 6.000,00
Samf.sal 1 if 2 unkl scene ukedag 400-500   2.500,00 3.000,00
Scene     350,00 620,00
         
Marker skole     Pris u/6 t Pris o/6 t
Festsal barneskole     720,00 1.440,00
Kjøkken     205,00 410,00
Gymsal ungd.skole     820,00 1.640,00
Kjelleren ungd.skole     720,00 1.440,00
Klasserom inntil kl. 21     310,00  
Klasserom etter kl, 21     615,00  
Sløydsal inntil kl. 21     310,00  
Sløydsal etter kl.21     615,00  
Håndarbeidssal inntil kl.21     310,00  
Håndarbeidssal etter kl. 21     615,00  
         
Gymsal - Marker ungdomsskole        

Helgeutleie av ungdomsskolen, Marker skole, kr 50,- pr. natt.  I utleietiden regnes
regnes også nødvendig tid for klargjøring og rydding i lokalene.

Gymsalen Marker skole leies ut til lag/foreninger/privatpersoner for kr 130,00 pr. time.
Det er da adgang til gymsalog leietager må rydde, svabre, slukke og låse selv. 

         
Markerhallen        
Rom       Pris
Hallen pr. helg       15.000,00
Møterom 1. etasje       225,00
Møterom 2. etasje       450,00
         
Tunet        
1 møterom med kjøkkenkrok 40 m2     425,00