Hjem/Tjenester/Alle tjenester

Barnehageplass

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Er barnet født mellom januar og juli har det rett til barnehageplass i august året de fyller ett. Fyller barnet ett år i august, september, oktober eller november har det rett til barnehageplass måneden de fyller, mens dersom barnet er fyller ett år i desember, har ikke barnet rett til barnehageplass før førstkommende august.
   
  Kommunen sørger for at det er felles opptak for alle barnehagene i kommunen, men hver barnehage kan velge eget formål, opptakskrets, opptakskriterium og eierform.

   

  Målgruppe

  Barn 0–6 år som er bosatt i kommunen

  Kriterier/vilkår

  Disse blir prioritert ved opptak:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne
  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten

  I tillegg har barnehagene egne opptakskriterier.

  Samarbeidspartnere

  • Helsestasjonen
  • PPT
  • Barnevernet

   

  Pris for tjenesten

  Maksimalpris
  Stortinget fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass. Maksprisen fra 1. august 2019 er 3 040 kroner per måned.
   
  Har du flere barn i barnehagen?
  Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.
  Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.
   
  For deg med lav inntekt
  Det er to ordninger for husholdninger med lav inntekt:
   
  Reduksjon i pris
  Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.
   
  Gratis kjernetid
  Alle familier med lavere samlet inntekt enn 548 500 kroner har rett til 20 timer gratis kjernetid i barnehagen i uken.
   
  Søk på eget skjema for redusert betaling og gratis kjernetid.

  Lover

  Kommunen har plikt til å sørge for denne tjenesten.

  Se
  Barnehageloven § 7, § 8, § 9, § 12, § 12a, § 13.
  Barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
  Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen § 3 Moderasjonsordninger
  Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du søker om barnehageplass via søknadsskjema til kommunen.

  Har du krav på redusert betaling eller gratis kjernetid må du sende inn egen søknad om dette, en gang i året.

   

  Vedlegg

  Legg ved søknaden en uttalelse fra sakkyndig instans hvis barnet ditt har rett til prioritet.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Du skal varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass.

  Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen. Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene.

  Hvis du ikke har fått tilbud om plass, skal du få skriftlig beskjed om dette. Samtidig skal du få beskjed om at du kan kreve en begrunnelse for avgjørelsen, at du har rett til å klage og fristen for å klage.

  Hvis barnet ditt har rett til prioritert plass og du ikke har fått tilbud om plass, har du rett til en skriftlig begrunnelse, beskjed om din rett til å klage og fristen for å klage.

  Saksbehandlingstid


  Klagemulighet

  Du kan klage hvis

  • Du har fått avslag på søknaden om barnehageplass
  • Du har fått plass, men ikke fått oppfylt verken første eller andre ønske.

  Du må sende klagen innen 3 uker fra du mottok avgjørelsen. Hvis du bruker retten din til å kreve en begrunnelse, er klagefristen 3 uker fra du mottar begrunnelsen.

  Hvis kommunen kommer til at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 26.06.2019 09:27