marker.kommune.no

Bål og annen brenning i perioden 15. april til 15 september er forbudt.

Skogbrann, Fotograf: plakatSkogbrann.
Åpen ild i skog og mark er forbudt fra 15. april til 15 september.
Er det noe du/dere lurer på så ta kontakt med det lokale brannvesen. Jeg henstiller dere å lese utdrag fra Brann- og eksplosjonsvernloven og Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.
Brann- og eksplosjonsvernloven
§ 5. Den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen ulykke

Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.

Enhver plikter ved brann, eksplosjon eller annen ulykke straks å underrette de som er utsatt for fare og ved behov varsle nødalarmeringssentral. Det samme gjelder ved overhengende fare for en slik hendelse.

Enhver som oppholder seg nær en brann, eksplosjon eller annen ulykke plikter etter evne å gjøre det som er mulig for å begrense skadevirkningene.

Enhver plikter å delta i brannvesenets rednings- og slokkearbeid når innsatsleder krever det, samt stille eiendom, bygninger, materiell og eventuelt personell til disposisjon for slik innsats. Det kan gjøres
inngrep i den enkeltes materielle verdier dersom dette er nødvendig for å gjennomføre redningsinnsats eller begrense skade. Inngrep i privates eiendom kan likevel bare foretas dersom dette er nødvendig for å sikre liv eller verne verdier som er større enn det som går tapt eller står i fare for å gå tapt ved inngrepet.

Departementet kan gi forskrifter om den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og andre ulykker.

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
§ 8 - 2 Bruk av ild utendørs

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt.

Ved flatebrenning eller brenning av hogstavfall i skogmark samt gras- og lyngsviing i eller i nærheten av skogmark, skal det være en ansvarlig leder som skal utarbeide planer, og sørge for at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. I god tid før brenningen foretas skal det sendes melding til leder av brannvesenet.

Med unntak av brenning som nevnt i annet ledd er det i tidsrommet 15. april-15. september forbudt å gjøre ild i eller i nærheten av skogmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det.

Plikter og forbud ved bruk av ild utendørs.
Ild, eller andre ting som representerer en brannfare utendørs, skal behandles på en slik måte at det ikke kan føre til brann. Dette gjelder også bruk av engangsgriller eller andre bål- eller peisinnretninger som settes direkte på bakken, på brennbare terrasser/verandaer eller under brennbare tak eller lignende overbygning. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt.

Lovlig brenning av avfall, bålbrenning, halm-, gras- eller lyngsviing o.l. i forhold til andre lover og forskrifter (for eksempel lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.03.1981 nr. 06 (forurensningsloven) med forskrift om forbrenning av avfall av 20.12.02 nr. 1816, veiledning for kommuner om Åpen brenning og brenning av avfall i småovner mfl. Se www.hmsetatene.no ), må ikke foretas til tider og på steder der ilden lett kan spre seg, med mindre det er sørget for betryggende tiltak for å hindre spredning.

I den grad flatebrenning og brenning av hogstavfall i skogmark samt gras- og lyngsviing i eller i nærheten av skogmark er regulert i forhold til andre lover og forskrifter og ev. er avhengig av tillatelse fra andre myndigheter, regulerer brannlovgivningen kun forholdet til den konkrete brannrisiko, planlegging og gjennomføring av brenningen. Det er satt krav om at det ved slik brenning skal være en ansvarlig leder, samt at det skal utarbeides planer og følges opp om brenningen skjer på en betryggende måte, i samsvar med internkontrollforskriften.

Annen brenning enn nevnt i foregående ledd, eksempelvis bålbrenning som del av tur- og friluftsliv i eller i nærheten av skogmark, er forbudt uten brannsjefens tillatelse i tiden 15. april-15. september. Forbudet er en videreføring av tidligere forskriftsbestemmelser. Fordi det er store variasjoner i vær, geografiske forhold osv. er det åpnet for at kommunestyret selv kan fravike dette forbudet gjennom lokal forskrift.

Tidligere forskrifter har hatt detaljbestemmelser om at nevnte forbud ikke har vært gjeldende for flyttsamer som ferdes på steder der de fra gammelt av har hatt sitt tilhold, eller for folk ellers som har sitt yrke i skogen, og som under utøvelsen av yrket trenger å gjøre opp ild. I den grad forbudet kan komme i konflikt med slike interesser, bør dette kunne ivaretas gjennom lokale forskrifter.

Skogbrannplakat, Fotograf: Plakat


BRANNSJEFEN
Tips en venn Skriv ut