Kunngjøring om vedtatt forskrift om adgang til jakt etter hjort i Marker kommune

Hjort

Marker kommunestyre vedtok i sak 19/050 den 3. september 2019 ovennevnte forskrift med hjemmel i lov 29.mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 8.januar 2016 om forvaltning av hjortevilt §§ 5 og 6. Minstearealet for hjort er satt til 10 000 daa. Henviser til forskriften i sin helhet på Lovdata.no https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2013-03-12-301

Kommunen må godkjenne valdet og gi fellingstillatelse forut for jakt. Søknadsfrist er 1.mai. Mer informasjon vedrørende søknadsprosessen finnes her https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/forvaltning-jakt-fiske-vilt/hjorteviltforvaltning/forvaltning-av-elg-hjort-og-radyr/behandle-soknad-om-a-godkjenne-vald/ eller ta kontakt med Marker kommune v/ Ann Kristin Halvorsrud.