Selvbetjening»Personvern

Personvern

Personvern er knyttet til ivaretakelse av personlig integritet og personlige opplysninger. Det hersker uklarhet om ordbruken rundt personvern. NOU 2009:1 Individ og integritet - Personvern i det digitale samfunnet foreslår å skille mellom personvern og personopplysningsvern:

Personvern er ivaretakelse av per­sonlig integritet og ivaretakelse av enkeltindividers mulighet for privatliv, selvbestemmelse (autono­mi) og selvutfoldelse. Begrepet er dermed sosialt vinklet. Personvern er knyttet til retten til å ha en egen privat sfære som en selv kontrollerer. Personvern er viktig for ytringsfrihet. Hvis en borger føler sitt personvern svekket, kan det forringe følelsen av frihet til ytring og dermed til å delta i samfunnet.

Personopplysningsvern dreier seg om regler og stan­darder for behandling av personopplysninger som har ivaretakelse av personvern som hovedmål. Begrepet er dermed noe mer teknisk vinklet og er ment å støtte opp under personvernets sosiale vinkel. Personopplysningsvern er knyttet til muligheten til selv å kontrollere når, hvordan og hvor mye informasjon om egen person som spres til andre parter. Personopplysningsvern i denne betydningen kalles av og til bare personvern.

Tidligere snakket man i stedet gjerne om personlighetsvern eller personlighetens rettsvern. Disse begrepene er individorienterte og vedrører først og fremst personlige enkelthendelser, mens personvern og personlighetsvern tar opp problemer som vedrører større deler av befolkningen, særlig i forbindelse med moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Tips en venn Skriv ut