Selvbetjening»Avfall - renovasjon

Avfall - renovasjon

Marker kommune er knyttet til Indre Østfold Renovasjon, som er et interkomunalt avfallsselskap bestående av 7 kommuner i Indre Østfold.

Grensen gjenvinningsstasjon, Marker - Åpningstid: Torsdager  kl. 14:00 - 19:00

Indre Østfold renovasjons egen hjemmeside

Ofte stilte spørsmål om renovasjonsordningen i Indre Østfold.

For 2015 vil renovasjonsgebyret faktureres abonnementene fra Indre Østfold Renovasjon, ikke fra kommunen. 
Alle henvendelser som gjelder renovasjon skal derfor heretter rettes direkte til IØR tlf. 69 88 79 50.  Dette er en prøveordning som vi mener vil medføre både enklere ansvarsforhold og administrasjon.

Avfallskalender

  • Matavfallsposer deles ut gratis. Det kan hentes flere matavfallsposer på Marker rådhus, servicetorget.
  • Ekstraavfall (utover en sekk), som du ønsker at renovatøren skal ta med, da må du kjøpe spesiell sekk til dette. Denne er merket EKSTRASEKK (blå). Disse selges på Marker rådhus, servicetorget. De koster kr.200,- pr. rull eller kr.20,- pr.sekk. Ekstraavfall inngår ikke i den ordinære renovasjonen og renovatøren har ikke plikt på seg til å ta med avfall som står ved siden av stativet dersom avfallet ikke er emballert i en ekstraavfallssekk. Ekstraavfallet blir hentet samtidig med det vanlige restavfallet. Hvis avfall ikke blir hentet kan avvik meldes IØR Stegen på tlf. 69887950

Det er 2 ulike ordninger for innsamling av husholdningsavfall:
•Henteordning - Avfallet hentes hjemme hos hver enkelt husstand ◦Gjelder avfallstypene:
■Matavfall: Hentes hver uke
■Restavfall: Hentes hver 2. uke
■Papir, papp, drikkekartong: Hentes hver 2. uke
■Plastemballasje: Hentes hver 4 uke
•Bringeordning - Avfallet må bringes til returpunkt ◦Gjelder avfallstypene: Farlig avfall, elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), glass- og metallemballasje

Glass
Det blir IKKE satt ut  container til glass og metall på offentlig sted.  Det er fordi det er glass- og metallinnhenting hjemme hos hver abonnent.
Hvis det trengs mer volum til denne fraksjonen, kontakt Indre Østfold Renovasjon.
Glass og metall kan også leveres gratis på gjenvinningsstasjonen i Marker på torsdager.


Ruter: (Hentedager) -
Ørje sentrum
:  Se oversikt over gater/veier
Utenbygds:
Mandag:  Trollbærtjern - Kallak - Øymark vest - Damholtet - Lihammeren
Tirsdag:  Ørje - RV 21 Øymark øst til Damholtet - Rørvik - Granerud
Onsdag: Ørje - Rødenes øst RV 21 - Kroksund - Kallak.
 

Tips en venn Skriv ut